PGMBD

ZWO

printen

Jaarrekening 2017 gereed: bescheiden winst door eenmalige meevallers

20-08-2018

Op 26 juni 2018 werd de jaarrekening over 2017 van de Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht behandeld en goedgekeurd in de Kerkenraad.

Hieronder geven we de belangrijkste opmerkingen over het boekjaar 2017:

De bijdragen Levend Geld zijn hoger dan verleden jaar, en bijna op het niveau van 2015. Dit is positief. Het aantal gevers voor de Vrijwillige Bijdrage is (licht) gedaald, maar het bedrag per gever is flink gestegen.

  • De rentebaten zijn licht gedaald. Er is een inschrijving van €75.000 met een rentepercentage van 3,9% vervallen en opnieuw ingeschreven tegen 0,5% hetgeen met name vanaf 2018 voor een dalende renteopbrengst zal zorgen.
  • De opbrengsten uit verhuur zijn hoger dan verleden jaar en vrijwel op het niveau van enkele jaren geleden.
  • Door detachering van 0,3 FTE van de werktijd van Ds. Stegink hebben we een significante baat gecreëerd.
  • De energiekosten waren ook in 2017 weer relatief laag, mede door een lager aantal diensten in de Johanneskerk.
  • Er was een tweetal eenmalige baten van in totaal € 2.777 die het resultaat positief hebben beïnvloedt.

In onderstaande figuur vindt U de boekhouding in getallen.

Dit betekent dat we een positief resultaat (winst) van € 1.215 hebben over 2017. We zijn blij met de hogere bijdragen van de leden van onze kerk en hopen dat dit zich voortzet.

Voor nadere informatie over de jaarrekening kunt u contact opnemen met de penningmeester, telefoon 046-4514246.

Namens het college van Kerkrentmeesters

Bert Bosman, penningmeester

Bert Kip, voorzitterlaatste update.: