PGMBD

ZWO

printen

Samen gaan we de vergezichten uit de Visie nota concretiseren
Of? Samen verder met nieuw Elan.


10-09-2014De afgelopen maanden stonden voor SamenVerder in het teken van een tweetal belangrijke zaken:
1. Het gereedkomen van de visienota “Aan de slag met nieuw elan”.
2. bespreking van het Plan van Aanpak voor de weg naar samenvoeging

De visienota “Aan de slag met nieuw elan”.

De gezamenlijke werkgroep onder leiding van Nelleke de Kruik heeft een inspirerend document gemaakt dat in twee fasen met kerkenraden en gemeente is besproken.
Het concept is in maart/april voorgelegd aan de kerkenraden. Die waren positief, maar hebben tegelijkertijd gezegd: wij willen deze visie graag voorleggen aan onze leden en horen wat die daarvan vinden.
Dat leidde tot twee goed bezochte gemeentebijeenkomsten in april, waar indringend werd gesproken en ook een behoorlijk aantal suggesties werden gedaan over wat men miste of anders geformuleerd zou willen zien.
De werkgroep visie heeft dit meegenomen en dit heeft geleid tot een aangepaste nota, die in juni  in beide kerkenraden is besproken en goedgekeurd. De visienota staat op de websites en de werkgroep visie is onder dankzegging door de kerkenraden ontbonden.
We hebben daarmee een inspirerend verhaal waarmee we gezamenlijk aan de slag kunnen.

Bespreking van het Plan van Aanpak.

Daarvoor moeten we even terug naar meer dan een jaar geleden toen in het gemeenteoverleg in beide gemeenten een plan van aanpak is voorgelegd dat voorzag in een aantal stappen leidend tot een samenvoeging van beide gemeenten eind 2015.  In Geleen-Beek-Urmond is dit plan, dat door de Projectgroep SamenVerder was voorbereid, door kerkenraad en gemeenteoverleg unaniem goedgekeurd.
In Sittard-Grevenbicht waren er toch wel veel vragen en kanttekeningen, waaronder de vraag naar de visie. Wat drijft ons gezamenlijk om protestantse gemeente in Limburg te zijn.
De Projectgroep heeft toen aan de kerkenraden voorgesteld om het opstellen van de visie - dat in het eerste plan van aanpak ook als een van de eerste acties opgenomen was – als eerste  aan te pakken en de andere onderdelen van het voorgenomen plan even “on hold” te zetten.

Bij het bespreken van het concept van de visienota in maart/april is tussen kerkenraden en projectgroep afgesproken dat er naast het afronden van de visienota ook een voorstel voor een plan van aanpak zou worden gemaakt door de project groep SamenVerder, dat  door de kerkenraden aan de gemeente zou worden voorgelegd op dezelfde manier als de visie nota.
Dat plan is door de projectgroep opgesteld, in de kerkenraden besproken (GBU 10 juni. en SG 26 juni) en voorgelegd aan de gemeente (GBU 19 juni en SG 30 juni).

De bespreking van het Plan van Aanpak is  in beide gemeente niet helemaal identiek verlopen en heeft geleid tot een uitkomst die grotendeels gelijk is, maar niet helemaal. Het is van belang om dit onder ogen te zien en helder aan te geven waar dat verschil in zit.

Het Plan van Aanpak.
Het eerste punt in het Plan van Aanpak is het intensiveren van contacten en samenwerken van alle
gemeenteleden, individueel en in de vele groepen. Dus gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen, meer regiodiensten, samen optrekken van diaconie/ZWO, enzovoort, enzovoort.
Naar elkaar toegroeien gaat toch langs de lijn van elkaar leren kennen en daarmee het vertrouwen opbouwen en het draagvlak creëren  dat nodig is om de stap naar samenvoeging te kunnen nemen.
Daarnaast heeft de Projectgroep voorgesteld om een paar specifieke werkgroepen  in het leven te roepen die na de vakantie aan de slag gaan  omdat een aantal onderwerpen vragen om specifieke aandacht.n lijn met de visienota is in het plan van aanpak een belangrijke plaats ingeruimd voor het vormgeven aan pastoraat in de verschillende kernen en aan de vieringen;  hiervoor is een aparte werkgroep voorzien die met veel interactie met gemeenteleden, gaat kijken wat we daar kunnen en willen en hoe we het genoemde in de visie nota verder kunnen uitwerken . Een creatief proces waarbij ook veel ruimte moet zijn voor experimenten.
Het tijdspad voor die werkgroep is ruim gekozen, 2-3 jaar.
Ook is in het Plan aangegeven dat de vraag naar wat gebeurt er met de kerkgebouwen pas op tafel komt als de werkgroep Kernen en Vieringen haar werk gedaan heeft.
Naast deze nieuwe werkgroep worden nog 3 andere nieuwe werkgroepen voorgesteld.Een Werkgroep Predikanten, waarin de predikanten samen met een afvaardiging van het pastoraat kijken naar de inzet en taakverdeling van de predikanten in samengevoegde gemeente ( op korte en op langere termijn). ;Verder  een Werkgroep Structuur die een aantal meer formele/administratieve zaken uitwerkt die nodig zijn voor een uiteindelijke samenvoeging van  beide gemeenten
En tot slot een Werkgroep Communicatie omdat we dit hele proces van visie nota tot werkelijkheid  graag met de gemeente samen willen doen en steeds ervaren hoe belangrijk goede communicatie is en tegelijk hoe moeilijk het is om dat goed te doen.
Het tijdspad in het Plan van Aanpak heeft als uitgangspunt “ Rustig toegroeien naar samenvoeging”.
Met de acties zoals boven aangegeven denkt de projectgroep dat er een goede kans is, dat we eind van dit jaar op basis van de voortgang zouden kunnen besluiten om de samenvoeging nog in 2015 te laten gebeuren. Niet alles hoeft dan klaar te zijn, met name het tijdspad van de werkgroep kernen en Vieringen  loopt door in 2016/2017 en misschien dat van de predikanten deels ook wel . Tot zover het Plan van Aanpak zoals de Projectgroep dat aan de kerkenraden in juni heeft voorgelegd.

In GBU heeft de kerkenraad en het gemeenteoverleg (met natuurlijk ook een aantal kanttekeningen) unaniem ingestemd met het Plan van Aanpak. De kerkenraad en gemeenteleden voelen de urgentie en zijn na de voorbereidingstijd van de afgelopen jaren toe aan het realiseren van het samengaan. 
   
De kerkenraad van SG heeft bij het Plan van Aanpak een  aarzeling bij het nu vastleggen van de datum van samenvoeging in 2015. De kerkenraad en ook het gemeenteoverleg onderschrijven het einddoel van samenvoeging maar willen eerst en vooral  inzetten op het elkaar beter leren kennen en op het  samenwerken op alle gebieden. Onderdeel daarvan is ook het houden van gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen en gezamenlijk gemeenteoverleg, in plaats van ieder voor zich.

Of dat nog in 2015  leidt tot samenvoeging of wat later is een uitkomst van het kennismakings proces en het met elkaar samenwerken
Gekeken zal worden naar het formuleren van een aantal “mile stones” in dat proces die de voortgang meetbaar maken.


Conclusie:
De kerkenraden van GBU en SG hebben de visie nota beiden goedgekeurd en willen verder op het pad welke aangegeven is door de projectgroep SamenVerder.
Op basis van de uitkomsten van beide gemeente beraden is het duidelijk dat we overgaan  tot het uitvoeren van het Plan van Aanpak zoals door de Projectgroep is voorgesteld
Wel zullen er nog een paar extra accenten gelegd worden:
De contacten tussen de werkgroepen van beide kerken en tussen de kerkenraden en de individuele leden zullen extra gestimuleerd  worden.
Op basis hiervan gaan we werken aan een vertaling van de visie nota naar de werkelijkheid en zullen we onderweg constateren wanneer we precies de formele fusie tot stand gaan brengen.
De voorbereidingen gaan we alvast treffen met de werkgroep structuur, zodat het  in 2015 zou kunnen.

Samen gaan we verder op weg!

w.g. Stuur/ project groep SamenVerder


laatste update.: