PGS

ZWO

printen

Samen Verder: Rapportage 5de Gezamenlijke Gemeente Beraad van 15 okt 2015


15-10-2015Met “ Houd vast aan het Geloof”, 2de brief aan Timotheus 1:6-11, wordt het 5de Gemeente Beraad geopend.

Samenvatting.

In dit gezamenlijke gemeente beraad hebben we na een inventarisatie over de huidige status van de verschillende werkgroepen gesproken over het stappenplan voor een voorgenomen fusie. Verder heeft de werkgroep Kernen & Vieringen vertelde over haar voortgang over het dienstenrooster in 2016. Voorgesteld is dat in januari de werkgroepen hun plannen en hun visie op de toekomstige organisatie zullen presenteren. Na een korte terugblik wordt ingegaan op serieuse aandachtspunten ingebracht  door gemeenteleden. Met een overweging hoe daadwerkelijk in de maatschappij aanwezig te zijn wordt in Jip en Janneke taal en in kerkentaal dit beraad afgesloten.

Status werkgroepen.

De stand van zaken van de diverse werkgroepen worden kort benoemd. De meesten opereren als één geheel. Ook de jeugdgroepen hebben elkaar gevonden en werken in 2016 aan een gezamenlijk project. Tussen de beheersorganen (College v. Kerkrentmeesters en Raad v. Beheer) en Bestuur in kleine kring (Moderamen en Kleine Kerkenraad) van beide gemeenten vindt regelmatig overleg plaats. Bij de werkgroep predikanten en erediensten is naar de consequenties voor de vakantieplanning gekeken. Vorming & Toerusting en Verdieping & Bezinning zoeken nog naar goede beschrijving voor een gemeenschappelijke inhoud. Op het volgende gezamenlijk Gemeente Beraad worden de werkgroepen uitgenodigd hun werkplannen nader toe te lichten. Per werkgroep is een contactpersoon uit de Stuurgroep aangewezen om dit proces te begeleiden.

Vieringen.

Joachim Stegink, Predikant van Sittard-Grevenbicht en project trekker,  licht toe vanuit de vraag hoe de kerk er over 20 jaar uit zou kunnen zien, hoe de opstelling van het rooster voor 2016 tot stand is gekomen. Vieringen met een professionele voorganger spelen een grote rol om de onderlinge betrokkenheid te waarborgen. Reeds bekend is gemaakt dat iedere tweede zondag van de maand een gezamenlijke dienst plaats vindt in één van de kerken, waarbij er geen dienst is in de andere kerkgebouwen. Hiervoor is bewust gekozen, zodat gemeenteleden van beide gemeentes gezamenlijk kunnen ervaren/delen/beleven en ook samen kunnen evalueren.

Experimenten.

Verder kunnen vieringen om elkaar niet uit het oog te verliezen heel divers zijn waarbij gezocht wordt naar nieuwe wegen. Zo kunnen gemeenteleden elkaar ook ergens op een dag in de week, niet noodzakelijk op zondag en niet noodzakelijk in een kerk, ontmoeten. De predikanten willen nu beginnen met experimenten met kleine kern/kring ontmoetingen waarbij de dienst wordt voorbereid met iedere keer ca 8 gemeenteleden, waarvan iedere keer vier nieuwe. Joachim vraagt een ieder zich hiervoor open te stellen met name wanneer men vindt dat het niet zo nodig hoeft.

Standaard.

De andere zondagen volgen we het gescheiden (SG-GBU) rooster met uitzondering van de zomerperiode en bv hemelvaart dag; dan zijn er gemeenschappelijke (zomer)diensten. Hier zullen de niet expliciet genoemde kernen als Beek, Urmond, Sittard en Grevenbicht meegenomen worden.

Plannen.

Verder maakt de werkgroep Kernen & Vieringen reeds plannen voor het rooster van 2017 en buigen zij zich over het thema “kernen”, gebruikmakend van evaluaties van de initiatieven van 2016.

Inspiratiedag.

Om de leden van de kerkenraden, Samen Verder stuurgroep en werkgroepen beter te leren kennen en inspiratie op te doen, hebben de drie predikanten een dag in Gangelt, ‘Heidag’, georganiseerd. De deelnemers hebben dit, mede door de vorm, als heel waardevol ervaren. Middels een filmpje werd daar een impressie van gegeven.

Stappenplannen.

Vervolgens wordt na de pauze het stappenplan voor het Samen Verder proces gepresenteerd. Dit plan is reeds door de beide kerkenraden geaccordeerd. Het voorziet erin dat in juni 2016 ‘de gemeente gehoord hebbende’ de kerkenraden (KR) besluiten of er uiteindelijk tot een fusie van beide gemeenten overgegaan kan worden. De KR verslagen van beide gemeenten moeten bij de Classis worden ingeleverd om zekerheid te geven dat het proces zorgvuldig is afgehandeld. Alleen de classis tekent uiteindelijk de akte bij de notaris. Aan het beoogde besluit is  de bepaling van de fusiedatum gekoppeld.

Uitnodiging.

Mbt de naamgeving van de fusiegemeente wordt via een flyer de gemeente uitgenodigd  met suggesties en ideeën te komen. Deze zullen tegen het licht van PKN criteria gehouden worden.

Toekomst.

In de detail planning wordt aangegeven welke acties en activiteiten door de verschillende vaste werkgroepen gedaan moeten worden om tot een gemeenschappelijk orgaan te komen. Daarbij moet ook aangegeven worden wie het aanspreekpunt is van de respectievelijke werkgroepen. De werkgroep Structuur stelt een blauwdruk op voor de organisatie van de nieuwe gemeente, formuleert een plaatselijke regeling en bereidt het fusiedossier voor. De andere werkgroepen zoals Kernen&Vieringen, Predikanten en Communicatie, zullen ook na de eventuele fusie doorgaan. Halverwege zal de ‘thermometer’ in het Samen Verder proces gestoken worden om te bepalen waar we zijn en in geval dat dat nodig is met ondersteuning of extra inspanning de situatie vlot getrokken kan worden.

Terugblik.

Hiermee komt het eindpunt van een lang proces van voorbereidingen in zicht. Begonnen in 2012 met oriënterende gesprekken zijn in 2013 intentie verklaringen opgesteld en is alleen door de kerkenraad van GBU getekend. Er is binnen diverse bestaande groepen zorgvuldig aandacht besteed aan de aanvankelijke weerstand die geuit werd. Daarna is als gemeenschappelijk uitgangspunt de visienota ‘Aan de slag met nieuw Elan’ opgesteld en door de kerkenraden goedgekeurd nadat ook de gemeenteleden hierover zijn geraadpleegd. Behalve een Stuurgroep met de opdracht het Samen Verder proces voor te bereiden zijn er tevens vier nieuwe werkgroepen geformeerd om het proces gestalte te geven. Bestaande werkgroepen, de kerkelijke organen, zijn gevraagd op basis van de visienota nader kennis met elkaar te maken en te gaan onderzoeken waar ieders inzet tot een mogelijke gemeenschappelijk activiteiten pakket kan worden gerealiseerd. Nadrukkelijk is besloten dat bij al deze fusie besprekingen geen voorwaarden vooraf zouden plaatsvinden. Dit heeft er inmiddels toe geleid, zeker met hindernissen, dat nu al veel, soms heel veel samen gewerkt wordt.

Betrokkenheid.

Via inmiddels 5 gezamenlijke gemeente beraden is steeds de gemeente, voorgeschreven door de kerkorde, gehoord en toestemming gevraagd voor de volgende stap. Spijtig is dat bij deze avonden of aansluitend aan een kerkdienst, slechts een beperkt aantal gemeente leden, 55-60 en meestel gelijkelijk verdeeld tussen PGSG en PGGBU, aanwezig waren. Via kerkbladen en website wordt dan nog wel een deel van het grote aantal afwezigen geïnformeerd maar zij hebben zich echter niet laten horen.

Punten van aandacht.

Ondanks al deze zorgvuldige voorbereidingen en intensief overleg die voor velen veel tijd en inspanning hebben gekost en nog, blijven er, zeker financiële, punten van aandacht. In zijn algemeenheid betreft dat hoe om te gaan met de verschillende kerkgebouwen. Voor de beide grote kerkgebouwen is besloten dat er t/m 2019 geen gerichte actie zal worden ondernomen. (zie Gemeente beraad verslag van 29 juni 2015). Door enkele gemeenteleden wordt gesteld dat er voor de fusie een principe besluit genomen moet worden om de kleine kerken van de balans te halen omdat wij er anders later financieel op achteruit zullen gaan. Anderen vinden de gehele financiële situatie van groter belang dan de besluitvorming over de kleine kerken op korte termijn. Daarnaast zou voor aantal gemeenteleden, hier nu niet aanwezig, in het algemeen het proces van Samen Verder nog veel te snel gaan en wordt gevraagd of die leden wel gehoord worden. Een enquête kan daar inzicht over geven, zo wordt gedacht.  Andere gemeenteleden vinden dit een slecht plan omdat daarmee geen reden van voor of tegen kenbaar gemaakt wordt.

Overwegingen.

In de rondvraag wordt verwezen naar een recent artikel, ‘Kerk 2025’, van de landelijke PKN Scriba en het Pamflet 2025 van vier jonge predikanten, om niet alleen met vergaderen en de organisatie bezig te zijn. Het moet gaan om daadwerkelijk in de maatschappij aanwezig te zijn, om elkaar en anderen te helpen. Naast rationele argumenten moeten ook emotionele, spirituele, missionaire en diaconale argumenten worden gehoord en benoemd. Een christen gemeente hoeft niet groot/sterk/goed georganiseerd te zijn. We zouden meer moeten proberen een Priesterkerk te zijn.

“De burgemeester van Hoogezande”

Nelleke de Kruik sluit af met “De burgemeester van Hoogezande”, in Jip en Janneke taal van M.G.Schmidt, en, in kerkentaal, met de woorden van Sytze de Vries, “Om lange adem voor uw gemeente bidden wij”.

Werkgroep Communicatie namens de Stuurgroep.


laatste update.: