PGMBD

ZWO

printen

JAARVERSLAG DIACONIE 2014 Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht


21-10-2015Inhoudsopgave
1. Voorwoord
2. Doelstelling
3. Organogram
4. Rechtfonds
5. ZWO
6. Collecten
7. Vakantie
8. Externe contacten (HiP/Diaconaal Beraad/Bie Zefke/Sociaal Overleg)
9. Hulpvragen en giften
10. Financiën
11. Slotwoord – toekomst


1. Voorwoord
In het kader van de ANBI is dit het eerste jaarverslag van de diaconie van de Protestantse  Gemeente  Sittard-Grevenbicht (PGSG) en zal als zodanig voor een ieder op de website te zien zijn.

2. Doelstelling
De diaconie wil opkomen voor de zwakkeren in onze samenleving. De helpende hand bieden op plaatselijk, regionaal en wereldwijd niveau en zo mogelijk de nood te lenigen.

3. Organogram
De diaconie bestaat uit de volgende personen
1. Voorzitter
2. Secretaris
3. Penningmeester
4. Lid-classis
5. Rechtsfonds / 2 leden
6. ZWO / 4 leden

4. Rechtfonds
De leden van het rechtfonds zijn niet bevestigd. Als onderdeel van de diaconie zorgt het Rechtfonds voor directe financiële hulp met bedragen tot € 300,00 . De hulp wordt verleend na een intake gesprek met een van de twee leden. De vraag hoeft niet van binnen de kerkgemeenschap te komen. Meestal via “derden” bijv. Partners in Welzijn, maatschappelijk werkende.
Er is in 2014   x een beroep op het Rechtfonds gedaan. Verder staan er een 20-tal personen op de lijst van kerstgiften.
De twee zittende leden treden per 01-01-2015 af.
Er is een vraag van het Breed Moderamen gekomen om te helpen bij het oprichten van een Groot Rechtfonds. Wij zijn het daarmee niet eens. De kracht van het Rechtfonds is de kleinschaligheid en wel directe hulp, korte lijnen en kleine bedragen. Er wordt financieel verantwoording afgelegd aan de diaconie.
We hopen dat in 2015 de twee nieuwe leden op dezelfde voet doorgaan.

5. ZWO
De leden van het ZWO zijn niet bevestigd. Het ZWO werkt geheel zelfstandig binnen de diaconie. Tweemaal per jaar is er overleg met de diaconie. Financieel wordt er verantwoording afgelegd aan de diaconie.
Thema van 2014 was Duurzaam Denken, het Nova Project. Dit was een samenwerkingsverband met de Ontmoetingskerk in Geleen (PKNkerk).
Er zijn oventjes aangeschaft voor Afrika, zodat daar duurzamer  gekookt kan worden / minder hout, heter vuur, minder CO2. Ook was er weer een stekjesmarkt en oogstmarkt.
De Wereldwinkel in de hal van onze kerk is ook een onderdeel van ZWO. Ook zij leggen verantwoording af aan de diaconie.
Wij zijn een Fair Trade Kerk.
In 2015 gaan we ons, samen met de Ontmoetingskerk in Geleen, richten op duurzaamheid binnen de eigen kerken en het project Cards India, ondersteuning van onderwijs aan Dalit kinderen.

6. Collecten
Een deel van de collecten zijn volgens het rooster van Kerk in Actie en gaan naar doelen wereldwijd. Het resterende deel mag de kerk zelf een bestemming voor zoeken. De doelen worden door de diaconie gekozen en zijn o.a. Bie Zefke, Rosa Lima, hospices, Voedselbank.
De collectes worden afgestemd met de Ontmoetingskerk in Geleen.

7. Vakantie
Als bijzonder project binnen de PGSG is de vakantie. Niet iedereen heeft daar de financiële middelen voor. Sinds dit jaar helpt de diaconie deze mensen.
In 2014 heeft de diaconie in twee gevallen bijgedragen aan een vakantie.
De diaconie wil met deze actie doorgaan zolang dit financieel verantwoord is.

8. Externe contacten
Leden van de diaconie hebben zitting in de volgende externe organisaties:
• Diaconaal overleg van de westelijke mijnstreek met katholieke parochies,
• liefdadigheidsinstellingen, pinkstergemeente
• HiP Hulp in Praktijk, waarvoor wij vrijwilligers leveren en een contact persoon
• Sociaal Overleg burgerlijke gemeente
• Bie Zefke – dag/opvanghuis voor daklozen

9. Hulpvragen en giften
Sinds september wonen er  twee vluchtelingen in de vluchtruimte van de kerk en worden door ons onderhouden. Het zijn koptische christenen, een moeder en dochter uit Egypte. Zij zijn via de protestantse kerk in Roermond bij ons gekomen. Zij kunnen tot april blijven. Er wordt dan andere woonruimte voor ze gezocht.
Verder zijn er geen grote hulpvragen geweest. De kleine zijn via het Rechtfonds afgehandeld of via HiP.
Veel gemeenteleden geven automatisch hulp aan elkaar bij het naar de dokter gaan, wandelen, verhuizen e.d.
Er is een grote gift gegeven aan de Voedselbank voor andere noden dan voedsel.
Er zal jaarlijks worden bekeken  aan wie er een gift gegeven wordt (binnen of buiten onze kerkgemeente) en hoe groot deze is.

10. Financiën  Cees,Willy

11. Slotwoord  en toekomst
In verband met het eventueel samengaan met de Ontmoetingskerk in Geleen hebben de twee diaconieën een gezamenlijk Beleidsplan gemaakt en op de websites gezet.

De kerken (Sittard en Geleen) hebben besloten om de oprichtingsakte van het Diaconaal Beraad  Westelijke Mijnstreek, niet mede te ondertekenen en geen zitting te nemen in het bestuur. Dit om juridische redenen.

Daar de beide PKN kerken in Sittard en Geleen in de toekomst hun samenwerking steeds verder willen uitbreiden is onze doelstelling het werk van de diaconieën steeds verder op elkaar af te stemmen.


laatste update.: