PGMBD

ZWO

printen

Beleidsplan van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Geleen – Beek – Urmond


21-10-2015De diaconale raad bestaat  uit:
Voorzitter :   Bertha Verkerk
Secretaris:   Phyllis Dam
Penningmeester:  Jan Klijnstra
Lid (Maatschappelijk): Betty Dijkstra
Lid (ouderen):   Jenny Kooistra (diaken)

In 2015 zal de penningmeester van de ZWO, Wim Hendriks, ook deze functie vervullen voor de diaconie.
Er is één diaken die als lid van de Kerkenraad deze maandelijkse vergaderingen bezoekt.

ZWO- Zending  Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
Deze werkgroep functioneert zelfstandig. Deze werkgroep bestaat uit 3 leden: Financieel en inhoudelijk zelfstandig. ZWO legt verantwoording af aan de landelijke PKN samen met de Diaconale Raad. Er is regelmatig overleg met diaconie.

Legaat
De stuurgroep fondsenbeheer beheert legaatgelden die voor een deel belegd zijn in Oikocredit. Deze stuurgroep bestaat uit de voorzitter van ZWO en de voorzitter en penningmeester van de Diaconale Raad.

Werkzaamheden van de Diaconie
- de erediensten het Heilig Avondmaal
- coördineren collectanten, doel collecten bepalen  en verwerken
- afvaardiging naar Kerkenraadsvergaderingen
- beschikbaarheid (ambtshalve) voor hulpvragen binnen onze geloofsgemeenschap
- zitting in het Diaconaal Beraad Westelijke Mijnstreek
- zitting in het Sociaal Overleg van de Burgerlijke gemeente
- HiP – Hulp in de Praktijk
- Vluchtelingenhulp (AZC)
- Voedselbankacties
- Hulp aan mensen in financiële nood
- Hulp aan mensen met administratieve afhandeling financiën
- Kerstactie (HEMA kaart)
- Ouderendienst (advent) 75-plussers
- 1 x per twee jaar een busreis voor 75-plussers
- 80-plussers kerstattentie
- Open Herberg (donderdagmiddag) met 1x per maand een warme maaltijd
- Kerkdiensten in de verzorgingshuizen
- Verjaardagskaarten voor 80-plussers
- Ouderenbijeenkomst in Beek en Geleen 1 x per maand
- Bloemendienst (Geleen)
- Giroactie 1 x per jaar voor Diaconie en 1 x per jaar voor ZWO
- Oikocredit

Wat is weggevallen?
We doen de meeste activiteiten nog die we vijf jaar geleden ook deden. Gelukkig worden we hierbij geholpen door een aantal gemeenteleden.
We hebben in de Diaconale Raad twee mensen minder dan vijf jaar geleden. Het is moeilijk gemeenteleden te vinden die een taak voor een aantal jaren op zich willen of kunnen nemen.
Hulp bij het invullen van formulieren of het aanvragen van toeslagen is een aantal keren aangeboden. Hier is geen gebruik van gemaakt. Ook van de vakanties vanuit ‘Het Vakantiebureau’ wordt geen gebruik gemaakt. We hebben besloten de informatie hierover niet meer in het ‘Kerknieuws’ te plaatsen.


laatste update.: