PGMBD

ZWO

printen

Beleidsplan van de DIACONIE van de Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht


21-10-2015Alle leden van de Diaconie zijn in de kerkdienst bevestigd en zijn lid van de Kerkenraad.
De periode van ambtsdrager is 4 jaar.
Vanuit de Diaconie is er altijd 1 lid vertegenwoordigd in de Kleine Kerkenraad.
Alle leden van de Diaconie nemen deel aan de grote kerkenraadsvergaderingen.

Omdat alle leden van de Diaconie zijn bevestigd als ambtsdragers, nemen ze deel aan de kerkdiensten en worden ze ingeroosterd om deel te nemen als 1e of 2e ambtsdrager van dienst.

Momenteel is de verdeling als volgt:
voorzitter: Riet Coolsma
penningmeester: Willy van der Weide
secretaris: Hennie Prins
lid: Harm Versluis

Harm Versluis is afgevaardigde van de classis.
Anno Braaksma: is namens de Diaconie bestuurslid bij het opvanghuis Bie Zefke (vrijwilliger)
Gerie Brandts: is namens de Diaconie afgevaardigde bij het overleg Sociaal Beraad van de gemeente Sittard-Geleen (vrijwilliger).
 
ZWO- Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
Deze werkgroep functioneert zelfstandig.
Sinds 2013 valt deze werkgroep die uit 4 leden bestaat financieel en inhoudelijk onder de verantwoordelijkheid van de Diaconie.
Er vindt 3 x per jaar een gezamenlijk overleg plaats zodat er een goede afstemming is.

Rechtfonds
Er zijn bij het rechtfonds 2 personen ( vrijwilligers) die de hulpvragen aangeboden krijgen en die afhandelen.
Het rechtfonds valt financieel en inhoudelijk onder de Diaconie.
In 2014 is het protocol voor dit fonds herzien en opnieuw ingevoerd.
Eens per jaar vindt er tussen de vertegenwoordigers van het rechtfonds en de Diaconie een overleg plaats over de stand van zaken.
Eind van dit jaar, 2014, zal er een wisseling zijn van de vertegenwoordigers van het rechtfonds.

Gastenkamer
In de Johanneskerk is er een gastenkamer die in het verleden vaak is gebruikt voor het tijdelijk opvangen van asielzoekers. Omdat de kamer al ruim 3 jaar leeg stond heeft de Diaconie samen met de commissie van beheer besloten de kamer permanent te gaan verhuren.
De verhuur zal in mei 2015 plaats vinden.
Opnieuw kwam er (september 2014) toch plots een hulpvraag voor tijdelijke opvang van 2 asielzoekers. Er is toen door de Diaconie en Kerkenraad besloten om tot 1 maart 2015 de gastenkamer beschikbaar te stellen voor deze 2 vluchtelingen.

Werkzaamheden van de Diaconie
- de erediensten het Heilig Avondmaal
- collectes inzamelen en verwerken
- ambtelijke participatie in de wijkteams
- afvaardiging naar de Kleine Kerkenraadsvergaderingen
- zitting van alle leden in de Grote Kerkenraadsvergaderingen
- beschikbaarheid (ambtshalve) voor hulpvragen binnen onze geloofsgemeenschap
- zitting in het Diaconaal Beraad Westelijke Mijnstreek
- zitting in het Sociaal Overleg van de Burgerlijke gemeente
- HiP – Hulp in de Praktijk
- Vluchtelingenhulp
- Voedselbankacties
- informatieverstrekking over en/of regelen van diaconale vakantiemogelijkheden
- inloophuis Bie Zefke – Bestuursfunctie


laatste update.: