PGMBD

ZWO

printen

Begroting 2015 PGSG: Rustiger vaarwater !

16-11-2014

Onlangs werd de begroting 2015 besproken en goedgekeurd in de Kerkenraad. We gaan eindelijk in wat rustiger vaarwater terechtkomen! Dit komt voornamelijk vanwege de detachering van Ds. Stegink voor 30% van zijn werktijd (0,3 FTE) aan de Protestantse Gemeenten Parkstad. De netto predikantsbezetting van de Protestantse Gemeente Sittard – Grevenbicht komt hiermee op 1,2 FTE. Deze detachering is in lijn met het beleidsplan van onze gemeente die voorziet in een teruggang van het aantal predikantsplaatsen tot uiteindelijk 1,0 FTE (voltijdse eenheid).

De afname in het aantal gevers voor de actie kerkbalans lijkt tot stilstand gekomen, hetgeen ons hoop geeft dat de Vrijwillige Bijdragen in de komende periode gaan stijgen met het tempo van de inflatie. Wel valt op dat de opbrengsten uit de girale collecten (Paascollecte en Eindejaarscollecte) en voor de Solidariteitskas steeds lager worden. Dat baart ons zorgen. Ook deze bijdragen dragen bij aan een gezonde exploitatie van de PGSG. De rentebaten hebben we licht kunnen verhogen door overheveling van een deel van ons spaargeld naar een aantal inschrijvingen met vaste looptijd én daarmee een hogere rentevergoeding. Het aantal huurders van zalen in de Johanneskerk neemt ook nog steeds licht toe, en dat is positief.

Aan de lastenkant verwachten we slechts een geringe toename van de diverse posten, waarbij de energiekosten voor de Johanneskerk wel altijd een onzekere factor zijn. De afdrachten voor de predikantstraktementen aan de Protestantse Kerk Nederland dalen zelfs licht omdat de PKN een overschot heeft in de Centrale Kas en dit doorberekent aan de aangesloten gemeenten. Helaas zien we een groot verlies op ons kerkblad Gaandeweg. In opdracht van de Kerkenraad gaat het College onderzoeken hoe we dit kunnen reduceren.

Het boekhoudkundig verlies voor 2015 wordt nu begroot op een bedrag van € 6.790 hetgeen duidelijk lager is dan de eerdere verliezen die in de orde grootte van € 30.000 per jaar lagen. Als we daarnaast meenemen dat in de lasten nog een post afschrijving zit van € 8.000 van het project Herinrichting uit 2004, dan betekent dit lage boekhoudkundig verlies dat we in 2015 ongeveer evenveel geld ontvangen als uitgeven en dus niet interen op het geld dat we op de bank hebben staan. Zo’n goed nieuws hebben we lange tijd niet kunnen melden. We zijn dus op de goede weg, maar we moeten op de kosten blijven letten. En ook uw bijdragen voor de actie Kerkbalans en de (girale) collecten blijven hard nodig.


Hieronder volgt een beknopte samenvatting van de begroting 2015. De volledige begroting met toelichting is opvraagbaar via de penningmeester Bert Bosman (penningmeester@pgs-g.nl).

BEGROTING 2015

 
  Inkomsten
Baten  onroerende  zaken 16.400
Rentebaten 21.580
Subsidies  en  bijdragen 8.400
Overige baten (o.m. collecten) 15.000
Vrijwillige bijdragen 124.000
Detachering Ds. Stegink aan
Protestantse Gemeenten Parkstad
24.500
Verwacht verlies 6.790
  216.670
   
  Uitgaven
Lasten  gebouwen (incl. groot onderhoud,
afschrijvingen, reserveringen)
46.390
Kosten  pastoraat 123.250
Kosten  kerkdiensten  en  gemeentewerk 7.650
Quotatieverplichtingen / afdrachten  9.500
Salarissen  en  vergoedingen 22.130
Kosten  beheer  en  administratie 5.450
Kerkblad 2.300
  216.670

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Bert Bosman (penningmeester)


laatste update.: