PGMBD

ZWO

printen

KEUZE ONTMOETINGSKERK OF JOHANNESKERK

28-11-2020

Beste gemeenteleden, zoals u weet zijn we de afgelopen periode intensief bezig geweest met de keuze voor één groot kerkgebouw. We zijn hierbij zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan. Want de keuze tussen twee kerkgebouwen is moeilijk en doet pijn.

Tijdens de kerkenraadsvergadering van 17 november is het voorgenomen besluit genomen dat vanaf 1 januari 2022 de zondagse diensten in de Johanneskerk gehouden zullen worden. Er zal een nieuwe bestemming voor de Ontmoetingskerk gezocht worden. Tot die bestemming gevonden is zullen de activiteiten (uitvaarten, Emmaplein 50, kringenwerkactiviteiten, gezellige zondagmiddagen enz.) in de Ontmoetingskerk voortgang kunnen vinden. Wanneer we geen gebruik meer kunnen maken van de Ontmoetingskerk, zal in Geleen gezocht worden naar een andere plek waar activiteiten van onze gemeente kunnen plaatsvinden. Hieronder kunt u lezen welke weg geleid heeft tot dit (voorgenomen) besluit.

Een kort overzicht van de historie
De gezamenlijke kerkenraad van Geleen-Beek-Urmond en Sittard-Grevenbicht  heeft in maart 2018 een Werkgroep Kerkgebouwen benoemd met als opdracht:

De Werkgroep Kerkgebouwen werkt op afzienbare termijn een concreet voorstel uit voor het gebruik en de toekomst van de kerkgebouwen in de beide gemeenten om de activiteiten van een inspirerende geloofsgemeenschap in de Westelijke Mijnstreek te kunnen uitvoeren.

In de maanden daarna is er herhaaldelijk overleg geweest tussen de kerkenraad en de Werkgroep Kerkgebouwen over de opdrachtstelling en dit leidde in december 2018 tot het volgende uitgangspunt:

….. dat we als gemeente toe willen naar een situatie waarbij we kunnen beschikken over één gebouw waar we met velen aanwezig kunnen zijn om vieringen en andere activiteiten te houden.

Kort na de start van de werkgroep is met de kerkenraad afgesproken dat de werkgroep zich eerst zou concentreren op de grote kerkgebouwen (de Johanneskerk en de Ontmoetingskerk) en de kleine kerkjes pas in een later stadium onder de loep zou nemen.

De werkgroep is met deze opdracht voortvarend aan de slag gegaan en heeft in september 2020 het eindverslag met het advies aan de kerkenraad gepresenteerd. In het verslag wordt een technische vergelijking gepresenteerd tussen de beide kerkgebouwen, is gekeken naar mogelijke herbestemming van de beide kerkgebouwen maar ook naar de leeftijdsopbouw van onze gemeente, de ontwikkeling van het aantal kerkgangers en de geografische afstand van de kerkgangers tot de kerkgebouwen.

Heel belangrijk was uw inbreng als gemeenteleden, bij voorbeeld over wat u de belangrijkste aspecten vindt in de keuze voor één van de grote kerken (de Stickeractie en de omkeervragen). Het verslag eindigt met het advies aan de Kerkenraad en een toelichting op de totstandkoming ervan.
Het rapport van de werkgroep kunt u ter inzage opvragen bij de scriba.

Kerkenraad
Na een toelichting door de voltallige werkgroep in de kerkenraadsvergadering van 22 september heeft de kerkenraad zich in de periode daarna uitvoerig over dit advies gebogen. De besluitvorming was niet eenvoudig, want een keuze voor gebouw  A zal betreurd worden door gebruikers van gebouw B en omgekeerd. Daarbij spelen natuurlijk ook emoties een belangrijke grote rol. Maar de Kerkenraad realiseert zich ook heel goed dat het een noodzaak is om tussen de beide kerkgebouwen te kiezen. We hebben eenvoudigweg niet de menskracht om beide gebouwen plus het kerkgebouw in Urmond optimaal in te blijven zetten. Het is bovendien financieel niet verantwoord om met twee grote gebouwen door te gaan.

In de vergadering van afgelopen dinsdag 17 november heeft de Kerkenraad - na ampel overleg en unaniem - een voorgenomen besluit genomen waarvan de tekst hieronder letterlijk is weergegeven.


Kerkenraadsbesluit van 17 november 2020 voor de keuze voor één grote kerk in de PGMBD voor de kerkdiensten.

De Kerkenraad van de PGMBD heeft kennis genomen van het eindrapport van haar Werkgroep Kerkgebouwen en besluit het advies van de Werkgroep te volgen.

Er is onvoldoende onderscheid in de geschiktheid als kerkgebouw tussen de Ontmoetingskerk en de Johanneskerk. Beide gebouwen hebben plussen en minnen. De Johanneskerk heeft een geschiktere kerkzaal en de Ontmoetingskerk heeft geschiktere zaalruimte voor andere activiteiten dan kerkdiensten.

Wel is de vitaliteit van vrijwilligers die activiteiten in en om de kerk en kerkdiensten draaiende houden groter in Sittard dan in Geleen.

 - Op grond van bovenstaande argumenten wordt de Johanneskerk gekozen als het toekomstige kerkgebouw voor wekelijkse kerkdiensten.

 - Per 1 januari 2022 stopt het afwisselend houden van kerkdiensten in beide grote kerkgebouwen en vinden de (grote) kerkdiensten alleen nog in de Johanneskerk plaats.

- De Ontmoetingskerk speelt een belangrijke rol in samenkomsten en ontmoeting buiten de zondagse kerkdienst (Emmaplein 50, Kringenwerk, uitvaarten). Er zal actief gezocht worden om deze functionaliteit in Geleen te behouden. Zolang de Ontmoetingskerk beschikbaar is, kan dit in de Ontmoetingskerk plaatsvinden.

- Het College van Kerkrentmeesters wordt gevraagd actief te zoeken naar een bestemming voor de Ontmoetingskerk, zodanig dat de exploitatie van de Ontmoetingskerk kostenneutraal is en zonder extra menskracht uit onze gemeente te vergen.

- De huidige keuze voor de bestemming van Johanneskerk en Ontmoetingskerk kan worden gewijzigd als er zich een niet te missen kans voordoet voor herbestemming of verkoop van één of beide gebouwen.

- De gemeente zal zo spoedig mogelijk gekend en gehoord worden. Daarna zal de keuze definitief worden per 1 oktober 2021.

Alle aspecten overwegende – waarbij het aspect van de actieve vrijwilligers zwaar heeft gewogen - wordt door de kerkenraad dus gekozen voor de Johanneskerk.

Bovenstaande moet worden gezien als een “voorgenomen besluit”. De Kerkenraad kan pas definitief besluiten na “de gemeente gekend en gehoord hebbende”. Er zal dan ook in het voorjaar van 2021 een gemeenteberaad worden gehouden.

Wat betekent dit voorgenomen besluit op korte termijn ?
Het College van Kerkrentmeesters zal een bestemming zoeken voor de Ontmoetingskerk. Dat kan verkoop zijn maar ook verhuur. Tot dat moment blijft de Ontmoetingskerk inzetbaar voor bijvoorbeeld kringenwerk of uitvaartdiensten. Gedurende heel 2021 worden de kerkdiensten nog om en om in de Johanneskerk en de Ontmoetingskerk gehouden. Vanaf januari 2022 zullen diensten definitief in de Johanneskerk plaatsvinden.

Urmond
De kerkenraad is  van mening dat het behoud van het historische kerkje in Urmond belangrijk is.

Er is een commissie geweest die in december 2018 een aantal mogelijkheden heeft aangegeven die zouden kunnen leiden tot een kostenneutrale exploitatie. Maar de aanbevelingen van deze commissie zijn tot nu toe niet opgevolgd. De Werkgroep Kerkgebouwen heeft in haar advies specifiek aandacht gevraagd voor het werken aan een duurzame toekomst voor het kerkje in Urmond.

Tot slot
We realiseren ons dat dit bericht bij een aantal mensen veel gevoelens zal oproepen. Het is heel lastig dat we door de coronamaatregelen niet snel bij elkaar kunnen komen om over dit voorgenomen besluit te praten. Zo snel als mogelijk, in het voorjaar van 2021, wordt er een gemeenteavond georganiseerd. Maar we vinden het belangrijk dat u, als u vragen of opmerkingen heeft, nu al één van de kerkenraadsleden benadert.

We hopen vooral dat we met elkaar verbonden zullen blijven; met elkaar ons geloof kunnen blijven beleven, hoop voeden en liefde delen.

Met een hartelijke groet,

Marnix van Gurp, Kees van Luijk, Bert Kip, Pier Prins, Iet den Boer, Bert Stuij,

Wim Hendriks, Joke van der Steen, Eddy Roerdink en Bertha Verkerklaatste update.: