PGMBD

ZWO

printen

SAMEN VERDER OP WEG

10-02-2013

De kerkenraden van de protestantse gemeenten van Geleen-Beek-Urmond (GBU) en Sittard-Grevenbicht (PGSG) zijn bezig met een proces van verdere samenwerking. Inmiddels is de conclusie getrokken dat de visie op gemeente zijn en de cultuur in de twee gemeenten voldoende dicht bij elkaar liggen en geen belemmering vormen voor verdere samenwerking.

De kerkenraden hebben het voornemen een intentieverklaring te tekenen met het uiteindelijke doel tot een nieuwe gemeente te komen. Daarover was op 3 februari een gemeenteberaad bij GBU; eenzelfde beraad voor de PGSG vindt plaats op zondag 24 februari na de dienst.

Gaandeweg dit proces komen ook beide gemeenten geregeld met elkaar in aanraking tijdens regiodiensten met het doel verder naar elkaar toe te groeien.

 

 Op zondag 10 februari vonden er twee regiodiensten plaats; een om 09.00 uur in Urmond en een om 10.30 uur in Geleen.

Liederen, lezingen en overdenkingen in deze diensten pasten bij het thema van een ‘blijvende stad, het nieuwe Jeruzalem’. Een bekende tekst uit Hebreeën 13:14 stond centraal: ‘Onze stad is immers niet blijvend, we kijken juist verlangend uit naar de stad die komt’.  Gepreekt werd over de vraag: Wat betekent dat voor ons, als ons voorgehouden wordt dat we hier op aarde geen blijvende plek (stad) hebben?  Wat houdt die toekomstige stad in?

 Na de goedbezochte dienst in de Ontmoetingskerk werden er tijdens het koffiedrinken weer nieuwe contacten gelegd. Soms gaat dat schoorvoetend, maar steeds vaker komt het voor dat gemeenteleden nieuwe contacten aanknopen tijdens andere kerkelijke activiteiten en elkaar dan ’s zondags weer ontmoeten.

 Zo gaan beide gemeenten steeds verder samen op weg.laatste update.: