PGMBD

ZWO

printen

KOMENDE COLLECTES

31-10-2020

Collecte 8 november – Jong Protestant – Opvoeden doe je niet alleen. Ook in de geloofsopvoeding hebben ouders anderen om hen heen nodig, een geloofsgemeenschap die hen ondersteunt en ruimte biedt om ervaringen uit te wisselen. De kerk is zo"n plek waar ouders hun geloof kunnen delen en levend houden, hun opvoedvragen kunnen delen en bemoedigd kunnen worden door anderen. Jong Protestants heeft materiaal ontwikkeld om het geloofsgesprek tussen ouders en kinderen te stimuleren. Omdat de rol van vaders in de levens van jonge kinderen nogal eens wordt onderschat, zijn er ook speciaal materialen gemaakt rond het vaderschap en geloofsopvoeding. Daarnaast worden kerken ondersteund om een plek te zijn waar gezinnen zich thuis voelen en gehoord weten. Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op rekeningnummer  NL57 INGB 0001 0386 40, t.n.v. College van Diakenen Prot Gem Maas- en Beekdal onder vermelding van Collecte Jop 8 nov. Dank u wel voor uw bijdrage.

Collecte 15 november – Inlia
INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. Zij zijn een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. INLIA is hét kennisinstituut op het terrein van asielzoekers in nood. Vanuit een centrale positie als expert en lobbyist is de stichting in staat de belangen van die asielzoekers én de samenleving als geheel te behartigen. Zij doet dat door:
• het bijstaan van individuele asielzoekers in nood
• het ondersteunen van lokale gemeenschappen bij het bieden van hulp aan de vreemdeling in hun poorten
• het terzijde staan van gemeenten bij het hanteren van maatschappelijke vraagstukken rondom asielzoekers in nood: INLIA zoekt en vindt aanvaardbare oplossingen voor alle partijen
• een gedegen, reële lobby voor de rechtvaardige en menswaardige behandeling van asielzoekers
Zij zijn gevestigd in de stad Groningen. Het aanvankelijke kleine bureau is inmiddels uitgegroeid tot vijf stichtingen met diverse activiteiten & projecten. Samen tellen de stichtingen zo’n 35 beroepskrachten, een tiental stagiaires en meer dan 100 vrijwilligers.
Alle INLIA stichtingen zijn onafhankelijk. Ze bestaan van particuliere giften en bijdragen van kerken. Daarnaast ontvangen INLIA Groningen en INLIA Projecten kostendekkende vergoedingen voor werkzaamheden die zij voor gemeenten verrichten. Als u hun project wil steunen kan dat via NL57INGB0001038640 CvD Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal, onder vermelding: Collecte Inlia. Bij voorbaat dank.

Collecte 22 november – Hospice Bronnerhof en Hospice Daniken
Bronnerhof is een kleinschalig hospice of bijna thuis huis en valt onder de verantwoordelijkheid van de stichting "Bijna thuis huis Swentibold", een plaats waar terminaal zieke mensen de laatste levensfase van hun leven kunnen doorbrengen in een warme, huiselijke omgeving. Het biedt een volwaardig alternatief voor thuis. Naast de zorg door de verpleegkundigen van Buurtzorg en de huisarts zijn de bewoners verzekerd van liefdevolle aandacht en opvang door de vrijwilligers. Zij stellen alles in het werk om de laatste fase van het leven zo comfortabel en menswaardig mogelijk te maken.
In Bronnerhof wordt palliatieve mantelzorg geleverd aan iedere Nederlander die ongeneeslijk ziek is. In de praktijk komen de gasten meestal uit Limburg, vooral uit de Westelijke Mijnstreek (kernen Born, Sittard, Geleen, Beek, Schinnen, Stein, Elsloo en de omringende dorpen), maar ook uit Midden-Limburg (vnl. Susteren, Echt en de omringende dorpen). Wilt u hun steunen met een gift, kunt u dit overmaken naar CVD NL57INGB0001038640 Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal, onder vermelding: Collecte Bronnerhof.In Hospice Daniken zijn mensen met lichamelijke, emotionele, sociale en spirituele behoeften in de laatste levensfase welkom en staan deze behoeften voortdurend centraal. De zorg richt zich op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor de tijd die nog rest én op de kwaliteit van sterven. Dankzij de professionele ondersteuning van het team, proberen zij het lijden zo veel mogelijk te verzachten. Zuyderland Hospice Daniken biedt ruimte aan zeven cliënten met een geschatte levensverwachting van minder dan drie maanden. Het enthousiaste team professionals van Zuyderland Hospice Daniken wordt bijgestaan door een gedreven groep vrijwilligers. Wilt u dit werk steunen middels een gift dan kunt u deze overmaken naar: NL57INGB0001038640 CvD Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal, onder vermelding: Collecte Hospice Daniken. Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage.

Collecte 29 november – Inloophuis Bie Zefke
Inloophuis Bie Zefke in Sittard is al jaren een veilige plek voor mensen die in hun leven de nodige deuken hebben opgelopen. Een unieke plek: je bent daar, ondanks alles, gewoon welkom. Voor een boterham, een kop soep, een betaalbare warme maaltijd, een praktisch advies, een praatje.
Daar zijn mensen die aandacht voor je hebben, die aan je denken, of –soms letterlijk- even met je mee lopen: de vrijwilligers, medewerkers en stagiaires. En die je, als je dat wilt, de weg wijzen naar speciale hulpverleners. Op dit moment zijn ook voor BieZefke de omstandigheden moeilijk: er kunnen geen mensen ontvangen worden in de huiskamer, die is nu te klein om de coronaregels te kunnen hanteren. Maar met veel creativiteit worden de bezoekers toch zo goed mogelijk ondersteund: elke dag worden er buiten bij de poort boterhammen, soep en/of warme maaltijden uitgedeeld om mee te nemen. En ook wordt op dit moment een kledinginzameling gehouden, zodat de bezoekers zo warm mogelijk de winter in kunnen. Vanuit onze diaconie willen wij het werk van BieZefke van harte ondersteunen, we vragen u dan ook om een gulle gift in deze collecte. U kunt ook een gift overmaken op de bankrekening nr. NL57 INGB 0001 0386 40, t.n.v. College van Diakenen Prot Gem Maas- en Beekdal onder vermelding van collecte Bie Zefke. Zo kunnen we gezamenlijk ook hier ondersteuning bieden. Dank voor uw gift.

Collecte 06 december – Amnesty
Dit is Amnesty: Onderzoekers van mensenrechtenschendingen, mensen die rapporten opstellen om schendingen aan de kaak te stellen, lobbyisten die met machthebbers praten, mensen die educatieve programma’s ontwikkelen, creatieve koppen die effectieve acties bedenken, mensen die meedoen aan schrijfacties, die handtekeningen onder petities zetten, die de media informeren, die gastlessen verzorgen, die geld inzamelen: samen vormen zij Amnesty International. Ze strijden voor mensenrechten overal en voor iedereen. Ooit begon Amnesty met het strijden voor de rechten van politieke gevangenen. Hun werkterrein is in de afgelopen vijftig jaar enorm uitgebreid: van de afschaffing van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging.
Wilt u hun steunen met hun werk, kunt u een gift overmaken naar NL72INGB0001062620 ZWO Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal, onder vermelding: Collecte Amnesty. Bij voorbaat dank voor uw gift.


laatste update.: