PGMBD

ZWO

printen

KOMENDE COLLECTEN

24-09-2020

4 Oktober 2020: Kerk in Actie Israëlzondag: Leren door ontmoeting en dialoog
De Protestantse Kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods
geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. Kernwoord in de
relatie is gesprek en ontmoeting. In Israël steunt de Protestantse Kerk het werk van de oecumenische gemeenschap Nes Ammim, die zich inzet om het vertrouwen tussen joden en christenen te vergroten. Bijvoorbeeld met ontmoetingsprogramma’s voor tieners. In Nederland investeert de kerk in opbouwende relaties met de joodse gemeenschap en verzet ze zich actief tegen het toenemende
antisemitisme, bv. in een gezamenlijke verklaring met de Rooms Katholieke Kerk. Plaatselijke
gemeenten worden ondersteund met inspiratie- en gespreksmaterialen, ontmoetingsdagen en
het tijdschrift Kerk en Israël Onderweg. Op zondag 4 oktober, Israëlzondag, is de collecte bestemd voor het werk van Kerk & Israël. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL72INGB0001062620 t.n.v. Raad van ZWO Protestantse Gemeente Geleen Beek Urmond o.v.v. ISRAELZONDAG. Dank voor uw bijdrage.

11 oktober 2020: diaconale collecte Pit Pro Rege
Koninklijke PIT Pro Rege ontstond in 2009 uit een samenvoeging van de vereniging Koninklijke Militaire Bond Pro Rege (KNMB, sinds 1874) met stichting Protestants Interkerkelijk Thuisfront (PIT, sinds 1947). KNMB Pro Rege richtte zich op de protestantse militaire tehuizen (PMT’s). Bij stichting PIT stond de geestelijke verzorging vanuit protestants-christelijke visie van de Nederlandse Stichting krijgsmacht centraal. En het bevorderen van de samenwerking tussen organisaties en diensten die dit deden. Veel ouderen kennen de PIT-collecte. De gezamenlijke doelstellingen, aandacht vragen voor én verbeteren van het welzijn van Nederlandse militairen, zijn niet veranderd. In de loop van de tijd zijn we daarnaast meer aandacht gaan geven aan het welzijn van veteranen en hun thuisfront. En we zetten ons in voor iedereen! Zo’n 45.000 militairen werken in de Landmacht, Luchtmacht, Marine en Marechaussee.in een wereld vol onrust beschermen ze wat ons dierbaar is. elke dag werken zij aan vrede en veiligheid in de wereld. Ook het thuisfront van militairen heeft een eigen missie: het dagelijks leven moet zo goed mogelijk doorgaan als hun partner, vader, gezinslid vaak lange tijd afwezig is met alle spanning die daar bij komt. Ook zij verdienen onze aandacht. Veteranen hebben zich vaak langdurig ingezet en verdienen onze steun en aandacht. U kunt uw bijdrage voor dit werk in deze collecte geven. Dat kan in de dienst op 11 oktober, maar ook door een gift over te maken op rekening nr. NL24 INGB 0001 0385 55 t.n.v. Diaconie te Sittard onder vermelding van Collecte Pit Pro Rege. Dank voor uw gift!

18 Oktober 2020: Kerk in Actie Werelddiakonaat: Met zusters werken aan voldoende eten in Rwanda
Sinds Evariste een landbouwtraining volgde bij Rwandese zusters heeft zijn gezin het een stuk beter: “Wij kunnen nu leven van de opbrengst van ons land. We verbouwen zelfs genoeg om groenten te verkopen. Daardoor kan ik onze elektriciteit, ziektekostenverzekering en de school voor mijn drie kinderen betalen en nog geld opzij leggen voor moeilijke tijden.” De Rwandese zusters hebben hem geleerd om terrassen aan te leggen, zodat vruchtbare grond niet kan wegspoelen. Ook maakt hij nu gebruik van irrigatie en wisselteelt. Vroeger verbouwde Evariste alleen zoete aardappels en bananen, nu veel meer gewassen: aubergines, paprika’s, bieten, bonen, uien en tomaten, die hij ieder jaar van plek verandert. Ook weet hij nu hoe belangrijk bomen zijn om water vast te houden. Zijn leerproces gaat door: ongeschoolde boeren als Evariste worden gekoppeld aan een professionele boer in de buurt. De Rwandese zusters kunnen één boer of boerin trainen voor 160 euro. Op zondag 18 oktober is de collecte bestemd voor het werk van Rwandese zusters. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL72INGB0001062620 t.n.v. Raad van ZWO Protestantse Gemeente Geleen Beek Urmond o.v.v. RWANDESE ZUSTERS.
Dank voor uw bijdrage. Meer informatie kunt u vinden: www.kerkinactie.nl/zustersrwanda
25 oktober 2020: Collecte Nederlands Bijbelgenootschap
De laatste zondag van oktober is het Bijbelzondag: de Bijbel nog eens extra in de belangstelling.
En bij het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) gaat het om : De Bijbel Dichtbij.
Voor ons is het heel normaal om een Bijbel in ons bezit te hebben, soms wel meerdere uitvoeringen, en om die te kunnen lezen. Maar dat geldt lang niet voor iedereen. In veel talen is nog altijd geen vertaling van de Bijbel beschikbaar, en veel mensen hebben geen geld om zelf een Bijbel aan te schaffen. Of ze zijn analfabeet en kunnen dus niet zelf de Bijbel lezen.
Terwijl wel heel veel mensen verlangen naar een eigen Bijbel: ze willen heel graag de verhalen lezen en de boodschap van de liefde van God ook zelf kunnen lezen, samen met anderen. 
Het NBG werkt binnen de United Bible Society samen met Bijbelgenootschap van over de hele wereld om zoveel mogelijk vertalingen beschikbaar te stellen.
Bijvoorbeeld: de Bijbel in gebarentaal voor Thailand, voor Christenen in Zuid-China, gezinsbijbels voor Venezuela, braille-Bijbelboeken voor Ghana, kinderbijbels voor India. Er wordt ook veel aandacht besteed aan het beschikbaar stellen van de digitale Bijbel.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.bijbelgenootschap.nl 
Wij mogen voor al dit werk ons steentje bijdragen door gul te geven in de collecte: dat kan in de dienst op 25 oktober, maar ook door een gift over te maken op rekening nr. NL 33 INGB 0001 0589 57 t.n.v. ZWO-commissie. PKN Sittard onder vermelding van Collecte NBG 25 oktober. 
Namens het Bijbelgenootschap hartelijk dank voor uw bijdrage.

1 November 2020: Kerk in Actie Najaarszending: Sterke vrouwen opleiden op Papoea
Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis en nauwelijks opgeleid zijn. Vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen Bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters. 
Op zondag 1 november is de collecte bestemd voor het werk van P3W in West-Papoea. Geef in de
collecte of maak uw bijdrage over via NL72INGB0001062620 t.n.v. Raad van ZWO Protestantse Gemeente Geleen Beek Urmond o.v.v. WEST-PAPOEA.
Dank voor uw bijdrage.


laatste update.: