PGMBD

ZWO

printen

KOMENDE COLLECTES

03-07-2020

Collecte zondag 12 juli: Diaconie: STICHTING LEERGELD
Stichting Leergeld wil ondersteunend zijn voor kinderen die in een armoedesituatie leven en daardoor in een sociaal isolement dreigen te komen. zij kunnen vaak geen deel hebben aan allerlei activiteiten met hun leeftijdgenoten: Kinderfeestjes, schoolreisjes, sport, schoolkampen, gezinsvakantie. Een kind wat maar liever de eigen verjaardag verzwijgt omdat een feestje er niet in zit, is geen gezonde situatie. Dit heeft ook effect op hun sociale ontwikkeling en kan ervoor zorgen dat ze altijd op achterstand blijven.
De Stichting probeert actief problemen op te sporen, ouders te helpen om de weg naar hulpverleners te vinden maar zamelt ook fondsen en subsidies in om zelf bij te kunnen springen.
Te denken valt aan financiële hulp voor sportvereniging en sportkleding, een bijdrage voor een schoolkamp of andere extra schoolkosten, maar ook bijvoorbeeld kosten voor de tandarts.
De afgelopen jaren is er een toename te zien van het aantal hulpvragen, steeds meer gezinnen krijgen moeite het hoofd boven water te houden.
Het is van groot belang dat kinderen kunnen meedoen in onze samenleving. We vragen u dan ook in de collecte van 12 juli om een bijdrage voor dit doel. U kunt ook een bedrag overmaken op rekening nr. NL24 INGB 00010385 55 t.n.v. Diaconie te Sittard. Dank voor uw bijdrage!

Collecte zondag 19 juli: ZWO, KERK IN AKTIE
Door toenemende droogte steeds meer hulp nodig in Ethiopië. Graag vertellen we u wat meer over het werk van de Ethiopische Evangelische Kerk, dat onze kerk op dit moment steunt via Kerk in Actie. Deze kerk zet zich in om boeren en nomaden te leren overleven in gebieden die maanden lang extreem droog zijn, zodat ze niet steeds de honger hoeven te ontvluchten.
Ethiopië is een land vol tegenstellingen en ongelijkheid. Naast grote groene velden en prachtige hoge bergen zijn er kurkdroge gebieden, waar mensen nauwelijks kunnen overleven. Ethiopië was ooit de graanschuur van de wereld, waar Koning Salomo rijkdommen ging halen. Ook nu nog exporteert Ethiopië koffie, groenten, snijbloemen en tarwe. Maar op tweehonderd kilometer afstand van de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba, beland je in een totaal andere wereld.
Door klimaatverandering is de droogte in Ethiopië en omringende landen regelmatig extremer is dan vroeger het geval was. De regenperiodes worden korter, waardoor waterbronnen leeg zijn en oogsten mislukken. Veel mensen hebben regelmatig dringend hulp nodig. In het district Sawena is de droge tijd van december tot en met februari. Dan volgt een kleine regentijd van maart tot juni. De grote regentijd is van juli tot november. Tot zo’n tien jaar terug viel er zeker tachtig dagen regen, maar de laatste jaren wordt dat steeds minder. In 2011 was er hongersnood in Ethiopië en ook in 2016 en 2017 dreigt steeds weer hongersnood.
In het district Sawena wonen 80.000 tot 90.000 mensen, die vrijwel allemaal zijn getroffen door de droogte. Ruim 30.000 mensen krijgen voedselhulp van de Ethiopische overheid, maar die heeft onvoldoende geld om alle getroffen mensen te helpen. Daarom is de overheid blij dat de Ethiopische kerk ook hulp biedt. Vooral zwangere vrouwen en jonge kinderen hebben verrijkte voeding en peulvruchten nodig. Daarnaast is er meer drinkwater nodig voor gezinnen en voor hun vee. De waterbronnen drogen in snel tempo op. Ook is er onvoldoende hooi en stro om de dieren bij te voeren als ze te weinig voedsel kunnen vinden.
Via uw bijdrage kan de Ethiopische Kerk extra hulp bieden aan de meest kwetsbare groepen, zoals kinderen, (zwangere) vrouwen, mensen met een handicap en ouderen. Belangrijkste inzet is om honger tegen te gaan, ondervoeding te behandelen en te zorgen voor toegang tot veilig (drink)water. Mensen krijgen voedsel, vee en droogte-bestendige zaden. De kerk behandelt ondervoede kinderen en leidt gezondheidswerkers op. Met uw hulp kan de kerk ook nieuwe waterbronnen slaan en beschadigde waterbronnen repareren.
● 1 voedselpakket voor 1 persoon voor 1 maand (15 kilo mais, 1,5 kilo bonen en 0,45 liter plantaardige olie) kost 10,50 euro.
● 1 kilo droogtebestendig zaaigoed voor groente kost 24 euro.
Op zondag 19 juli wordt gecollecteerd voor dit project. Wilt u dit project steunen dan kunt u uw bijdrage overmaken naar : NL57INGB0001038640 t.n.v. Raad voor ZWO Prot Gemeente Geleen-Beek-Urmond o.v.v. Collecte noodhulp Ethiopië.

Collecte zondag 26 juli: Diaconie: HET PASSION: Wat doen zij?
Zij gunnen dak,-en thuislozen een moment van rust en bezinning. Time-outvoorziening Het Passion ligt als een baken van rust in het landschap van de Achterhoek. Omgeven door weilanden en geboomte ademt het een sfeer van reflectie en aandacht. Omringd door vrijwilligers vinden de dak,-en thuislozen in 4 tot 6 weken tijd nieuwe energie om zinvolle vervolgstappen te overwegen. Hierbij krijgen ze professionele begeleiding om wellicht een stap te maken naar een concreet vervolgtraject. Het Passion is een diaconaal project en afhankelijk van giften en de inzet van vrijwilligers.
Wilt u dit mooie project steunen dan kunt u uw bijdrage overmaken naar : NL57INGB0001038640 t.n.v. College van Diakenen Protestantste Gemeente Beek Urmond o.v.v. Collecte Het Passion.

Collecte zondag 2 augustus: ZWO, MERCY SHIPS: Medische zorg voor ieder mens
Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten. En elke dag, met elke operatie, elk patiënt, brengen we die droom in vervulling. Op dit moment hebben we één groot ziekenhuisschip in de vaart – de Africa Mercy. Het grootste particuliere varende ziekenhuis ter wereld, speciaal ingericht om mensen in de armste landen in Afrika te helpen.
Waarom een schip? 80% van de wereldbevolking woont op niet meer dan 150 km afstand van een havenstad. Daarom is een schip de beste manier om deze mensen te bereiken met de hulp die ze nodig hebben. Het gebruik van een schip is een relatief goedkope manier om het grootste deel van de wereldbevolking met ontwikkelingshulp te bereiken. Een ziekenhuisschip biedt een beschermde en schone omgeving om de kans op infecties minimaal te houden. Er is schoon drinkwater en er zijn sanitaire voorzieningen. Bij plotselinge onrust, bijvoorbeeld een burgeroorlog, kan het schip wegvaren om de veiligheid van onze vrijwilligers te waarborgen.
Het werk van Mercy Ships bestaat uit een aantal medische programma’s en training & voorlichting.
De medische operaties van Mercy Ships pakken de meest voorkomende aandoeningen in Afrika aan. Hierdoor is de hulpverlening speciaal ingericht voor de nood in Afrika. Zo helpen we kinderen en volwassenen die te kampen hebben aandoeningen als gespleten lippen, tumoren, oogkwalen en ernstig vergroeide benen (bij kinderen). In een kliniek aan land wordt tandheelkundige hulp gegeven.
Door trainingen en medisch onderwijs dragen we bij aan de verbetering van de gezondheidszorg in een land. Door het trainen van onder andere medische professionals zoals verpleegkundigen, chirurgen en anesthesisten, kunnen zij weer anderen trainen. Zo kan de gezondheidszorg in een land blijven verbeteren nadat de Africa Mercy vertrokken is.
Op zondag 2 augustus wordt gecollecteerd voor dit project.
Wilt u dit project steunen dan kunt u uw bijdrage overmaken naar : NL57INGB0001038640 t.n.v. Raad voor ZWO Prot Gemeente Geleen-Beek-Urmond o.v.v. Collecte Mercy Ships.

Collecte zondag 9 augustus: Diaconie: VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND

Vluchtelingenwerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.
Met duizenden vrijwilligers in het hele land komt Vluchtelingenwerk Nederland op voor de belangen van mensen. 
Wat wordt er allemaal geboden:
- Begeleiding tijdens de asielprocedure. Soms zijn mensen van Vluchtelingenwerk aanwezig bij gesprekken met de IND en helpen met onderbouwen van de asielaanvraag
- Begeleiding bij het leren van de Nederlandse taal en bij inburgering in ons land
- Zo nodig wordt er ook hulp geboden bij gezinshereniging
- Speciale aandacht voor kinderen om hun plek in de samenleving te vinden
- Als er een woning beschikbaar komt wordt er ondersteuning geboden zodat mensen de weg weten te vinden in alle regels en gewoontes.
Verder houdt Vluchtelingenwerk zich bezig met educatie: het is belangrijk dat bijv. scholieren in ons land inzicht hebben in de situatie van vluchtelingen. Daarvoor is speciaal lesmateriaal ontwikkeld.
Van harte aanbevolen deze collecte. U kunt een bijdrage overmaken op rekening NL 24 INGB 0001 0385 55 t.n.v. Diaconie te Sittard onder vermelding van Vluchtelingenwerk.
Dank u wel voor uw hulp.

Collecte zondag 16 augustus: ZWO, zending Kerk in Actie: RWANDESE KERK IS EEN PLEK VAN HOOP, HULP EN VERZOENING
Bij de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda staan jongeren, armen en slachtoffers van de genocide centraal. Zeventig procent van de Rwandese bevolking is jonger dan dertig. Jongeren krijgen trainingen, die hen toekomstperspectief geven in hun eigen dorp. Arme gemeenteleden leren via betere landbouwmethoden en spaargroepen hun omstandigheden te verbeteren. Voor mensen met trauma’s vanwege de genocide van 1994 organiseert de kerk gespreksgroepen, zodat daders en slachtoffers weer samen verder kunnen. Wij vragen uw steun voor het werk van de kerk in Rwanda.
Wat kan de kerk doen met uw bijdrage?
● voor 120 euro krijgt een jongere een training om een eigen bedrijf te kunnen starten
● voor 215 euro wordt een spaargroep een jaar begeleid
● voor 277 euro wordt een gespreksleider over trauma’s opgeleid
Op zondag 16 augustus wordt gecollecteerd voor dit project.
Wilt u dit project steunen dan kunt u uw bijdrage overmaken naar : NL57INGB0001038640 t.n.v. Raad voor ZWO Prot Gemeente Geleen-Beek-Urmond o.v.v. Collecte Rwanda.
Bedankt voor uw steun. Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/kerkrwanda

Collecte zondag 23 augustus: Diaconie, VRIENDEN VAN DE HOOP 
Het belang van hulp, samen geven om wie verlangt naar een nieuw leven. Vrienden van De Hoop ondersteunt allerlei verschillende activiteiten van De Hoop en stichtingen die aan De Hoop verbonden zijn. Het gaat om hulpverlening die niet of alleen deels vergoed wordt door verzekeraars of de overheid, maar die wel uiterst belangrijk is
voor mensen die bezig zijn om een nieuw leven op te bouwen. Sommige mensen zijn verslaafd (geweest), anderen worstelen met psychische problemen. Ook worden vrouwen en meisjes geholpen die uit de prostitutie willen stappen.
Uw gift kunt u overmaken naar: NL57INGB0001038640 t.n.v. College van Diakenen Protestantste Gemeente Beek Urmond o.v.v. Collecte Vrienden van de Hoop

Collecte zondag 30 augustus: Diaconie, STICHTING MANNA
Zij bieden psychosociale, pastorale therapeutische hulpverlening en advisering op ambulante basis, vanuit een christelijke visie. Stichting Manna heeft een uitgebreid hulpverleningsaanbod. De aanpak en begeleiding vindt plaats op multidisciplinaire basis. Vanuit meerdere professionele disciplines worden de problemen in samenwerking begeleid. Hierdoor bestaat een grotere kans op succes aangezien de juiste expertise kan worden aangeboden. Wilt u deze Stichting financieel ondersteunen dan kunt u uw gift overmaken naar: NL57INGB0001038640 t.n.v. College van Diakenen Protestantste Gemeente Beek Urmond o.v.v. Collecte Stichting Mannalaatste update.: