PGMBD

ZWO

printen

Begroting 2019 PGSG: Een tekort.

13-11-2018

Onlangs werd de begroting 2019 besproken en goedgekeurd in de Kerkenraad. Voor het begrotingsjaar 2019 verwachten we een tekort van € 9.175.

De verwachtte uitgaven nemen toe, onder meer door de stijgende traktementen voor onze dominees en een algemene kostenstijging. Net als in 2018 zal Ds. Stegink voor 50% van zijn tijd worden gedetacheerd aan de Protestantse Gemeenten Parkstad. Zo blijft de netto predikantsbezetting van de Protestantse Gemeente te Sittard – Grevenbicht op 1,0 FTE.

Onze grootste zorgen zitten echter aan de kant van de inkomsten. De vrijwillige bijdragen en andere giften van de leden van onze gemeente blijven sterk teruglopen, niet omdat u per persoon minder bijdraagt maar omdat het aantal bijdragende leden terugloopt. In de begroting voor 2019 hebben we daarom een lager bedrag ingezet dan in de begroting van 2018. We hopen van harte dat deze daling niet doorzet en doen een dringend beroep op U om in 2019, waar mogelijk, wat meer bij te dragen aan de actie Kerkbalans.

De rentebaten zullen ook dalen omdat de rentevergoeding van de banken al een aantal jaren op een laag niveau is gebleven. De inkomsten uit verhuur nemen naar verwachting licht toe.


Hierboven staat een beknopte samenvatting van de begroting 2019. De volledige begroting met toelichting is opvraagbaar via de penningmeester Bert Bosman (penningmeester@pgs-g.nl).

 

Namens het College van Kerkrentmeesters,

 

Bert Bosman (penningmeester)


laatste update.: