PGMBD

ZWO

printen

GENERALE SYNODEVERGADERING OP 17 EN 18 NOVEMBER IN NIEUW HYDEPARK IN DOORN

17-11-2016

Ook ditmaal weer een agenda met een groot aantal onderwerpen, deels voortkomend uit lopende zaken en deels bestaande uit rapportages van belangrijke activiteiten en actuele onderwerpen. Met name de tweede dag was geheel gewijd aan de kerkordevoorstellen voortvloeiend uit de besluiten over ""Kerk 2025"".

Allereerst werd de notitie “De Maaltijd van de Heer” besproken. Voorzien van het commentaar van de Synode zal deze notitie over de betekenis en de beleving van het Heilig Avondmaal in een aansprekende presentatie aan de gemeenten worden aangeboden. De bespreking vond in groepen plaats, met als gespreksleiders een achttal studenten van Prof. dr. Jan Muis, opsteller van de notitie.


Hierna volgde een intensieve discussie over een actueel onderwerp, namelijk de donorwet. De bedoeling is dit ethisch probleem uitvoerig in onze kerk aan de orde te stellen, om daarna het geluid van de kerk naar buiten te brengen. Niet dat de synodeleden het eens werden met elkaar, maar de bespreking onder leiding van een panel met deskundigen verliep positief en met veel begrip voor elkaars standpunten. Meer informatie kunt u vinden in dagblad Trouw van vrijdag 18 november.
Vervolgens presenteerde de PThU een 2-jaarlijkse evaluatie en werd het rapport besproken over vier jaar Permanente Educatie van de PKN, het scholingsprogramma van predikanten en kerkelijke werkers. Hoewel op dit laatste door de afgevaardigden kritisch werd gereageerd, was er ook veel waardering. Vrijwel alle predikanten nemen er aan deel, maar op het cursusaanbod valt nog wel wat aan te merken.
De campagnemaand van de spiritualiteit in januari 2017 werd toegelicht, evenals de voortgang van het programma ethische bezinningen. (Op elke synodevergadering komt sinds enkele jaren een ethisch onderwerp aan de orde.) Ook werd over de agenda van de Synode voor de komende jaren gesproken. Tot slot werd de directeur van het bureau van de Aartsbisschop van de Grieks-Orthodoxe kerk ontvangen. Deze hield een presentatie over de rol van de kerken in de huidige economische situatie en bij de opvang van de vele vluchtelingen die in Griekenland vastzitten.
Tijdens het avondmaal aan het eind van de eerste synode dag werd door de synodeleden ruim € 600 bijeengebracht voor hulp aan dit werk. Door Kerk in Actie werd in september € 1 ½ miljoen voor Syrische vluchtelingen verzameld. In januari volgt een actieweek voor hulp aan de christenen in het Midden-Oosten.


De tweede dag werd geheel gewijd aan de uitwerking van de voorstellen in ”Kerk 2025”. Deze moeten worden vastgelegd in de kerkorde. In kort bestek gaat het om de vorming van 11 nieuwe classes (nu zijn er dat 74). Iedere classis, met aan het hoofd een classispredikant(e), bestaat uit 20 tot 30 ambtsdragers die alle gemeenten in het gebied vertegenwoordigen, inclusief een moderamen van 7 personen. Een en ander afhankelijk van de grootte van de nieuwe classis. De oude classes gaan voorlopig ringen vormen, waarin de gemeenten kunnen samenkomen om zaken van belang te bespreken. Dit worden geen ambtelijke vergaderingen; ze vormen dus geen nieuwe bestuurslaag. Vorm en omvang van de ringen kunnen aangepast worden aan de wensen van de deelnemende gemeenten. Het worden regionale ontmoetingspunten, die naar behoefte georganiseerd kunnen worden. De werkgemeenschap (bijeenkomst van predikanten) zoals die nu bestaat blijft gehandhaafd. De rol van visitatoren wordt anders. Er zullen alleen bijzondere visitaties uitgevoerd worden. Voor de rest krijgt een visitator een rol in de communicatie tussen de gemeenten onderling. Een verslag van de bespreking hierover kunt u vinden op de landelijke website. Het maximale aantal visitatoren per classis wordt 12. Naar de Generale Synode worden per classis 5 leden afgevaardigd, namens de Evangelisch-Lutherse synode drie leden, en namens de Réunion Wallonne 1 lid. De voorzitter van de Evangelisch-Lutherse Synode wordt vaste adviseur van de Generale Synode.Ook is uitvoerig gesproken over het functieprofiel van de nieuwe Classispredikant. Deze zal door de nieuwe classes worden geworven en indien mogelijk aangesteld per 1 januari 2018.
In de afgelopen vier jaar heb ik getracht u een globaal overzicht te geven van wat er in de synodevergaderingen werd besproken. Uitgebreid kon dat niet zijn, maar op de website van de PKN is erg veel in uitgebreider vorm terug te vinden; ook in een aantal dagbladen staat een en ander vermeld. Ook kunt u informatie bij het Dienstencentrum in Utrecht opvragen.

Dit was mijn laatste verslag. Per 1 januari word ik opgevolgd door ds. Irene Pluim, predikant van Sittard.

G.J. Lunshof, afgevaardigde van de Classis Limburg (tot 1 januari 2017)


laatste update.: