PGMBD

ZWO

printen

Kerkbalans 2017: "mijn kerk verbindt"

21-01-2017

EEN INSPIRERENDE BOODSCHAP
Al eeuwenlang verbindt de kerk mensen met elkaar. Denk maar eens aan de ja-woorden die zo vaak klinken in de kerk. Woorden van een leven lang verbinden. Daar waar steeds meer mensen aandacht en steun nodig hebben, strekken wij onze handen naar hen uit. De kerk is de plek waar God zich aan ons verbindt en, door ons, aan de wereld waarin wij leven.

En nu is het onze beurt om die geschiedenis van verbondenheid om te zetten in een toekomst. Om ervoor te zorgen dat onze kinderen, kleinkinderen en iedereen die in de toekomst op zoek gaat naar verbinding terecht kan in de kerk.

In een maatschappij waarin steeds meer verwijdering lijkt te ontstaan, mogen wij als kerk de eenheid blijven zoeken. Daar waar steeds meer mensen eenzaam zijn, strekken wij onze handen naar hen uit. Zo verbinden we ons aan de maatschappij, aan elkaar en daarmee aan God.

KERKBALANS
Kerkbalans is er om ervoor te zorgen dat dit ook financieel mogelijk blijft. Het geld dat u geeft aan Kerkbalans is een investering. Een investering in de kerk van nu én de kerk van morgen. Een investering in uzelf en in de generaties die nog komen.

KOSTEN
De kerk die we samen zijn kost geld. We hebben samen een kerkgebouw dat moet worden onderhouden en schoongemaakt. We betalen predikanten die onze zondagse viering verzorgen en gemeenteleden bezoeken. En het gemeentewerk brengt kosten met zich mee voor bv. het jeugdwerk en bezoekjes aan gemeenteleden.

BATEN
Al die kosten moeten door ons samen worden opgebracht. De actie Kerkbalans doet een beroep op ons allen om een Vrijwillige Bijdrage te doen. We verzoeken iedereen om naar draagkracht bij te dragen.

RESULTAAT
Helaas maken we als Protestantse Gemeente te Sittard – Grevenbicht al vele jaren verlies. We letten scherp op de uitgaven en proberen te bezuinigen waar mogelijk. Maar de Vrijwillige Bijdragen laten de laatste paar jaar helaas een daling zien. We doen daarom een dringend beroep op U om indien mogelijk uw bijdrage voor 2017 te verhogen.
DE BEGROTING IN CIJFERS
Onderstaande tabel en grafieken geven de begroting weer in cijfers.

U kunt zien dat uw bijdrage voor de actie Kerkbalans, de Vrijwillige Bijdrage, de belangrijkste inkomstenpost zijn voor onze gemeente. De verwachte opbrengst hiervan is € 115.000, maar we hopen natuurlijk op meer. Daarnaast hopen we op uw bijdragen in diverse collecten. Ook de verhuur van ruimten, rente op ons vermogen én de bijdrage vanuit de Protestante Gemeenten in Parkstad voor de uithuur van Ds. Stegink zijn belangrijke inkomsten. Tenslotte ontvangen we jaarlijks subsidies van de Gemeente Sittard-Geleen en de Stichting Donata. Qua uitgaven zijn de kosten voor het pastoraat met € 122.900 het grootste onderdeel van de begroting. Daarna volgen de kosten voor onderhoud, verzekeringen, en gas, elektriciteit en water voor onze gebouwen gevolgd door de salarissen voor de koster en interieurverzorgster. Andere uitgaven betreffen de verplichte afdrachten aan de PKN, kosten voor diensten en
gemeentewerk, en beheer en administratie.

Zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO)
De diaconie is onderdeel van het kerkenwerk. Zij heeft tot taak om  te zien naar allen die hulp en ondersteuning nodig hebben, veraf maar ook  dichtbij, in onze eigen omgeving. De inkomsten van Kerkbalans worden daar echter niet voor gebruikt. De diakenen zamelen geld in door collectes en acties, maar ook komen er giften binnen. ZWO  valt ook onder diaconie.


laatste update.: