PGS

ZWO

printen

VOORJAARSSYNODE 2016

21-04-2016

Van 21 t/m 23 april 2016 vond in Lunteren de belangrijkste Synode na de totstandkoming van de Protestantse Kerk in 2004 plaats. Behalve de afronding van de plannen voor de komende 10 jaar van onze kerk werd er ook een nieuwe scriba benoemd, werd er een belangrijke stap gezet in de samenwerking met 4 zusterkerken van Gereformeerde origine, werd het reorganisatieplan voor het Dienstencentrum aangenomen, de beproeving van het Dienstboek afgerond en de nota “Strategisch huisvestingsplan en vastgoednota” aangenomen.

Na de eenwording van de drie afzonderlijke kerken tot de Protestantse Kerk in Nederland was onze kerk toe aan een evaluatie en een afstemming op demografische ontwikkelingen binnen onze kerk. De organisatie was te gecompliceerd en te duur geworden en vergde teveel menskracht. Kon de structuur eenvoudiger met minder kosten en een herbezinning op ons kerkzijn? Uitgangspunt bleef zelfstandigheid van de plaatselijke kerken met een zo eenvoudig mogelijke en goedkopere boven-kerkelijke structuur en een vereenvoudiging van de regelgeving. Het aantal classes wordt bij voorbeeld sterk ingekrompen  (van 74 naar 11) en zo worden de Classes Noord-Brabant en Limburg per 1 januari 2018 samengevoegd.

Aan het hoofd van een classis komt een classis-predikant of regiopredikant, met naast zich een gedeeltelijk vrijgestelde voorzitter van de regionale visitatiecommissie, daarbij ondersteund door een moderamen. Allen worden gekozen door de betrokken gemeenten. De regiopredikant is het gezicht van de regio. Hij/zij zal de contacten onderhouden met predikanten en kerkelijke werkers en deze bemoedigen. Hij/zij zal leiding geven aan het leven en werk van de plaatselijke kerken in de regio, o.a. voor wat betreft evangelisatieverkondiging, toerusting, diaconaal werk, en missionair gemeentezijn. Ook zal hij/zij zoveel mogelijk conflicten voorkomen en vroegtijdig bespreekbaar maken. De ambtstermijn van de regiopredikant is 8 jaar, waarna hij/zij weer beroepbaar is voor een gemeente.  Aan het voorstel om  de maximum benoemingstermijn voor een predikant op 12 jaar te stellen blijken nog veel haken en ogen te zitten. Maar belangrijk is toch dat de mobiliteit van predikanten op de agenda blijft staan.

Het beleidsplan voor de Dienstenorganisatie dat werd aangenomen bevat een aantal uitgangspunten. Het dienstencentrum gaat (incl. Kerk in Actie en Diaconaat) van 260 terug naar 205 fte en het quotum blijft procentueel gelijk. Een fte is een volledige werkweek. De “buitendienst” verdwijnt (ondanks veel protest) en het Dienstencentrum vormt zich om tot een kenniscentrum en coördinatieadres voor vragen, behoeften en inbreng van gemeenten, daarbij geassisteerd door de huidige flankerende organisaties zoals  VKB, Kantoor voor Kerkelijke Administratie, de Commissie Orgelzaken etc. De reorganisatie moet op 1 januari 2017 een feit zijn. Ook is in het huisvestingsplan de positie van Hydepark  en “Utrecht” besproken, waarbij  het de vraag is of ook het Dienstencentrum een plaats op Hydepark dient te krijgen nu de organisatie veel kleiner wordt. Daarover volgt in het najaar een vervolgnota.  


Bovenstaande vernieuwingen zullen de Synode nog lang bezig houden. Weliswaar is de koers nu uitgezet, maar de veranderingen zullen nog in de Kerkorde moeten worden vastgelegd en dat is nog een omvangrijke zaak. 

In het zogenaamde vijfkerken overleg zijn belangrijke stappen gezet. De Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Voortgezette Gereformeerde Kerken hebben samen met onze kerk besloten met elkaar bijzondere betrekkingen aan te gaan. Dit houdt in dat men elkaars leden zal aanvaarden, ook als gastlid, en dat elkaars kansels onderling opengesteld zullen worden met in achtneming van de eigen kerkorde. De Synode begroette dit besluit met applaus.

Naast de gebruikelijke benoemingen werd er ook gesproken over het programma voor de viering van 500 jaar Reformatie (2017), de brieven over het ambt, een nieuw liedboek omvattend naast de 150 psalmen ook 600 nieuwtestamentische liederen, het Dienstboek als bronnenboek, de permanente educatie van predikanten en kerkelijke werkers en de voltooiing van de nieuwbouw van Hydepark (op tijd en binnen het budget!).

En last but not least was er de benoeming van een nieuwe scriba. De ambtsperiode van  8 jaar van ds Dr. Arjan Plaisier zit er per 16 juni a.s. op. Zijn afscheidsbijeenkomst wordt op 10 juni a.s. om 19.00 uur in de Jacobikerk in Utrecht gehouden en is voor zover er nog plaatsen zijn vrij toegankelijk (wel even melden). Tot zijn opvolger werd benoemd ds Dr. René de Reuver, predikant te Den Haag, (daarvoor Sebaldeburen en  Boskoop). Hij werd opgeleid aan de Rijksuniversiteit van Utrecht met als hoofdvak Missiologie en is  gepromoveerd op het onderwerp “Eén kerk in meervoud” aan de VU en de RU Leiden. Hij was van 2007 tot 2015 lid van de Commissie van Advies, lid van de Raad van Advies voor het Gereformeerde Belijden (2 jaar), praeses van een classicale vergadering en ook lid van de Synode van de Nederlands Hervormde Kerk. Hij heeft een lange lijst van boeken en artikelen geschreven. Zijn CV is veel uitgebreider, maar dat voert nu te ver.

De Synode vergaderde voor het laatst in Lunteren en zal met de najaarssynode verhuizen naar Hydepark.

Mei 2016: Gerard Lunshof, afgevaardigde namens de Classis Limburg naar de Synode


laatste update.: