PGMBD

ZWO

printen

NAJAAR-ZITTING VAN DE GENERALE SYNODE

12-12-2015

Het hoofdpunt in deze synode op 12 en 13 november 2015 was toch wel de toekomst van de kerk. De kerk krimpt, de inkomsten nemen af; wie wil nog ambtsdrager worden, vergaderen en nog eens vergaderen? Vanaf september vorig jaar hebben het moderamen van de synode en met hen heel veel platformen, deskundigen, raden, gemeenten en classes zich gebogen over de vraag: hoe gaan we verder? Ook werd er onder de leden van onze kerk een enquête gehouden, die door duizenden werd ingevuld. In deze synode werd het resultaat aangeboden en er werd een hele dag over vergaderd.

 Allereerst werd er gediscussieerd over hoe we kerk willen zijn, waarbij het centrum van onze kerk toch bij de gemeenten ligt. Zij moeten zelfstandig blijven met een eigen kerkenraad. Back to basics. Daarnaast wordt in het rapport voorgesteld de middenlaag (classes) te vereenvoudigen. Terugbrengen van de huidige 74 naar acht tot tien classes zou de vergaderstructuur moeten inperken, met een voorzitter met beslissingsbevoegdheden, bijgestaan door een moderamen en visitatoren. Daarbij is het woord bisschop gevallen, zoals die ook in protestantse zusterkerken, bijvoorbeeld in Hongarije, te vinden is. Ook werd het beroepen van predikanten voor onbepaalde tijd ter discussie gesteld; deze zijn nu ook voor onbepaalde tijd aan een gemeente verbonden. Verder moet er behoorlijk bezuinigd worden, maar daarover komt het Dienstencentrum in het voorjaar van 2016 met voorstellen. Er staat natuurlijk nog veel meer in de nota “Kerk 2025: Waar een woord is, is een weg”, maar dat kunt u op de website lezen of bij uw kerkelijke gemeente opvragen. Het rapport werd met de nodige wijzigingen unaniem aanvaard en in het voorjaar wordt de gewijzigde versie met een implementatieplan opnieuw aan de synode voorgelegd.Verder werd de stand van zaken met betrekking tot de zogenaamde pioniersplekken gegeven. Er zijn op dit moment 37 pioniersplekken operationeel en nog 19 in voorbereiding. Eind 2016 zullen er ca 100 zijn. Hierover kunt u in BRES lezen, op te vragen bij het Dienstencentrum. Ook het studentenpastoraat kwam met een presentatie. Op vrijwel alle Universiteiten en Hogescholen zijn studentenpastores werkzaam, die heel actief zijn en veel goed werk doen.

De Evangelisch-Lutherse Synode bracht een beleidsplan 2016/18 uit, met als doel de Lutherse traditie binnen de Protestantse Kerk te versterken en te ontwikkelen. Besproken werd ook de nota “Klimaat en Duurzaamheid, op weg naar de Klimaatconferentie in Parijs”. De Raad van Kerken heeft een verklaring opgesteld die naar alle gemeenten zal worden gezonden. Kerk in Actie heeft een website met tips hoe kerken kunnen bijdragen aan beperking van uitstoot van CO2-gas en aan energiebezuiniging. Zie www.groenekerken.nl . 

Ook het Generaal College van Visitatoren bracht zijn vierjaarlijks verslag van werkzaamheden uit. Een heel goede weergave van de stand van zaken binnen de gemeenten in onze kerk en de problemen die zich daar voordoen. Ook dit rapport is op te vragen.

Als laatste punt kwam nog het verzoek aan onze kerk aan de orde om afgevaardigden naar de Nationale Synode van Dordrecht in 2016 te sturen, met als doel te komen tot een Protestants Verbond van Nederlandse Kerken. Dergelijke verbonden bestaan ook elders in de wereld, en dit zou een prachtige afsluiting kunnen zijn bij de herdenking in 2019 van de eerste Synode van Dordrecht in 1619 (u weet wel: van die Bijbelvertaling en van de Remonstranten en Contraremonstranten).

Gerard Lunshof, afgevaardigde van de Classis Limburg naar de Generale Synode


laatste update.: