PGMBD

ZWO

printen

SAMEN VERDER: VERDIEPING & BEZINNING EN VORMING & TOERUSTING

01-01-2016

In de afgelopen periode is een aantal betrokkenen bij Vorming en Toerusting (GBU) en Verdieping en Bezinning (SG) bij elkaar geweest. Dit om te kijken op welke manier deze activiteiten nu vorm krijgen in de beide gemeenschappen en hoe er in de toekomst nog meer samengewerkt kan worden op dit vlak. 

Sittard-Grevenbicht is al enkele jaren met een contactpersoon betrokken bij het interkerkelijk kringenwerk in Geleen. Zelf heeft zij daarnaast een jaarprogramma waarin (bijna) alle activiteiten beschreven worden die met name gericht zijn op de onderlinge ontmoeting en verbinding en het gesprek rondom geloof en maatschappij; van ‘Yonight’ (jongerenavonden) tot wijkkring tot krantenleesgroep. Deze activiteiten staan ook open voor bredere belangstelling. 

Bij het interkerkelijk kringenwerk in Geleen ligt de nadruk over het algemeen wat meer op het naar buiten (kunnen) treden met activiteiten die gericht zijn op de hele burgerlijke gemeente. De activiteiten hebben wel altijd iets met zingeving en/of spiritualiteit te maken. 

De publiciteit rond de verschillende activiteiten wordt verschillend opgepakt. Waar in Sittard het Jaarprogramma bijna een omvattende beschrijving geeft van wat er in de gemeenschap gebeurt, is er in Geleen de brochure van het interkerkelijk kringenwerk, met daarnaast een brochure van de eigen kerkelijke gemeente. Hierin staan de namen en adressen in van de mensen in die zich op de verschillende vlakken inzetten, zoals catechese, kindernevendienst, Emmaplein50 etc.

Interkerkelijke activiteiten en activiteiten die wat meer gericht zijn op de opbouw in de eigen gemeente zijn beiden waardevol en nodig, maar ook wat lastig in elkaar te schuiven. Wellicht moeten die ook onderscheiden blijven en zouden er om die reden dan twee publicaties/boekjes moeten komen. Een boekje dat wat meer gericht is op de opbouw en bezinning binnen de eigen gemeenschap en een boekje waarmee met de activiteiten naar buiten getreden kan worden. Hoe één en ander concreet vorm te geven is nog een verder punt van bespreking.

Wat in het gesprek zeker duidelijk naar voren kwam is dat het mooi en wenselijk zou zijn om in ieder geval voor intern gebruik een boekje te hebben waardoor mensen een goed beeld krijgen van wat er in de gemeenschap zoal gebeurt en waar zij voor staat. Een boekje dat enthousiasme kan oproepen over de gemeenschap waartoe men behoort en waaruit men kan kiezen om deel te nemen aan de activiteiten die bij hen passen. Hiervoor is een goede redacteur nodig en een goed team van schrijvers.


laatste update.: