PGMBD

ZWO

printen

Kerkbalans 2016: "mijn kerk inspireert"

17-01-2016

De kerk is een plek die inspireert. De boodschap, de sacramenten zoals de doop, de gemeenschap, het gebouw - ze geven bezieling voor het leven van elke dag. Geef die inspiratie door.
Geef aan Kerkbalans

EEN INSPIRERENDE BOODSCHAP
De kerk is de plaats om de boodschap te horen, samen na te denken over de preek, samen te zingen. De kerk is niet alleen voor later maar zeker ook voor het hier en nu. De kerk helpt en inspireert om te groeien in je geloof. Immers de blijde boodschap die Jezus ons geeft en laat ervaren is de moeite waard om samen te delen en te proberen in de praktijk te brengen. 

ELKAAR ONTMOETEN
De kerk is tevens een plaats om anderen (geloofsgenoten) te ontmoeten, om mooie momenten met elkaar te delen en ook steun te vinden in de moeilijke tijden. Het staat ook voor genieten van het leven, van familie, van de natuur.

JEZELF ONTDEKKEN
In de kerk kan je de vragen delen om uiteindelijk te ontdekken wat jij belangrijk vindt en wat je door wilt geven. Het is ook de plaats waarin je samenwerkt om de wereld wat mooier te maken.

KOSTEN
De kerk die we samen zijn kost geld. We hebben samen een kerkgebouw dat moet worden onderhouden en schoongemaakt. We betalen predikanten die onze zondagse viering verzorgen en gemeenteleden bezoeken. En het gemeentewerk brengt kosten met zich mee voor bv. het jeugdwerk en bezoekjes aan gemeenteleden.

BATEN
Al die kosten moeten door ons samen worden opgebracht. De actie Kerkbalans doet een beroep op ons allen om een Vrijwillige Bijdrage te doen. We verzoeken iedereen om naar draagkracht bij te dragen. En omdat de kosten zijn toegenomen vragen wij u beleefd om een hogere bijdrage dan vorig jaar.

RESULTAAT
Voor het eerst in 14 jaar verwachten we een positieve begroting. Enerzijds hebben we dit bereikt door scherp op de uitgaven te bezuinigen, maar anderzijds ook door uw trouwe Vrijwillige Bijdrage, die hiervoor zeer belangrijk is. Mogen we daarom deze positieve lijn voortzetten en in 2016 weer op U rekenen?

DE BEGROTING IN CIJFERS
Onderstaande tabel en grafieken geven de begroting weer in cijfers.

U kunt zien dat uw bijdrage voor de actie Kerkbalans, de Vrijwillige Bijdrage de belangrijkste inkomstenpost zijn voor onze gemeente. De verwachte opbrengst hiervan is € 126.000. Daarnaast hopen we op uw bijdragen in diverse collecten. Ook de verhuur van ruimten, rente op ons vermogen én de bijdrage vanuit de Protestante Gemeenten in Parkstad voor de uithuur van Ds.  Stegink zijn belangrijke inkomsten. Tenslotte ontvangen we jaarlijks subsidies van de Gemeente Sittard-Geleen en de Stichting Donata.

Qua uitgaven zijn de kosten voor het pastoraat met € 121.000 het grootste onderdeel van de begroting. Daarna volgen de kosten voor onderhoud, verzekeringen, en gas, elektriciteit en water voor onze gebouwen gevolgd door de salarissen voor de koster en interieurverzorgster. Andere uitgaven betreffen de verplichte afdrachten aan de PKN, kosten voor diensten en gemeentewerk, en beheer en administratie. We verwachten dat we de kosten voor ons kerkblad Gaandeweg vrijwel geheel uit de abonnementsgelden kunnen betalen.

Mede hierdoor is het mogelijk om  een klein overschot te  realiseren in 2016.

Zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO)
De diaconie is onderdeel van het kerkenwerk. Zij heeft tot taak om  te zien naar allen die hulp en ondersteuning nodig hebben, veraf maar ook  dichtbij, in onze eigen omgeving. De inkomsten van Kerkbalans worden daar echter niet voor gebruikt. De diakenen zamelen geld in door collectes en acties, maar ook komen er giften binnen. ZWO  valt ook onder diaconie.laatste update.: