PGMBD

ZWO

printen

BEGROTING 2016 PGSG: POSITIEF!

15-11-2015

Onlangs werd de begroting 2016 besproken en goedgekeurd in de Kerkenraad.

Voor het eerst in vijftien jaar verwachten we een (klein) overschot! Om dit te bereiken zijn ingrijpende maatregelen genomen:

Allereerst natuurlijk de detachering van Ds. Stegink voor 30% van zijn werktijd (0,3 FTE) vanaf 2015 aan de Protestantse Gemeenten Parkstad, waarmee de netto predikantsbezetting van de Protestantse Gemeente Sittard – Grevenbicht op 1,2 FTE komt.
Daarnaast hebben we een behoorlijke aanpassing doorgevoerd rond het kerkblad Gaandeweg waarmee we de kosten flink hebben teruggebracht.
Ook in het groot onderhoud hebben we nog eens kritisch naar de (timing van) de uitgaven gekeken waardoor we €3.000 per jaar denken te kunnen besparen.
En tenslotte zijn er een aantal incidentele projectsubsidies die gebruikt kunnen worden om de netto predikantslasten te reduceren.

We blijven echter ook afhankelijk van de vrijwillige bijdragen en andere giften van u, de leden van onze gemeente. De kosten blijven stijgen en we vragen u daarom beleefd om ook in 2016 weer wat meer bij te dragen aan de actie Kerkbalans. De rentebaten blijven op een goed niveau, mede door overheveling van een deel van ons spaargeld naar een aantal inschrijvingen met vaste looptijd én daarmee een hogere rentevergoeding. Het aantal huurders van zalen in de Johanneskerk is stabiel.

Aan de lastenkant verwachten we een toename van de diverse posten, waarbij de energiekosten voor de Johanneskerk wel altijd een wat onzekere factor zijn. Gemiddeld zullen de lasten met het tempo van de inflatie stijgen. Zeker mag hier genoemd worden dat we ook altijd een beroep kunnen doen op vrijwilligers, bijvoorbeeld voor het onderhoud van de begraafplaats en klein onderhoud aan de kerk. Zonder deze enthousiaste inzet van hen zouden de kosten duidelijk hoger zijn. Wilt u ook af en toe helpen? Laat het dan horen!


Het boekhoudkundig overschot voor 2016 wordt nu begroot op een bedrag van € 1.322. Dit is duidelijk beter dan de verliezen van enkele jaren geleden die in de orde grootte van € 30.000 per jaar lagen. Hoe structureel dit overschot is zal de komende jaren moeten blijken. We zullen actief op de uitgaven blijven letten, en vertrouwen op uw trouwe bijdragen en giften.

Hierboven staat een beknopte samenvatting van de begroting 2016. De volledige begroting met toelichting is opvraagbaar via de penningmeester Bert Bosman (penningmeester@pgs-g.nl).

 Namens het College van Kerkrentmeesters,
Bert Bosman (penningmeester)


laatste update.: