PGS

ZWO

printen

Samen Verder: Rapportage 4de Gezamenlijke Gemeente Beraad van 29 juni 2015

29-06-2015

Pier Prins opent deze bijeenkomst met "Als pelgrims onderweg zijn", als Paulus" reizen naar Jeruzalem, als in beweging zijn met hoop en zegen. Met aandacht voor de punten van 17 maart en 3 mei op de vraag "Wat is er nodig om een geloofsgemeenschap te kunnen zijn" en verwijzing naar de gedeelde en goedgekeurde heldere visienota, leidt Sietse van de Sluis ons door de agenda van dit Gemeente Beraad in de Johanneskerk.

Sietse informeert ons dat 25 juni in de gemeenschappelijke Kerkenraad afgesproken is om die visienota als gezamenlijke Beleidsnota te gebruiken, o.a ook nodig om aan de ANBI voorwaarden te voldoen. Uit de gemeente wordt gesteld dat wij al één Geloofsgemeenschap zijn, weliswaar in twee kerken en het om de wil gaat om in een grote mate van vertrouwen het Samen Verder proces af te maken. Deze bijeenkomst biedt een ultieme mogelijkheid om de nog mogelijke knelpunten ook te benoemen.

De eerder genoemde aandachtspunten worden in een 7-tal clusters getoond en toegelicht. Over de ontwikkelingen in de cluster Pastoraat is inmiddels verslag gedaan in de Kerkbladen en op de websites. De cluster Vertrouwen is een doorlopend aandachtspunt terwijl voor de cluster Gebouwen het belangrijk is dat we het eigendom van het gebouw inmiddels los moeten zien van het gebruik van het gebouw. Hoewel het misschien anders lijkt gaat het bij de toelichting op de cluster Gebouwen nog steeds om voorstellen bij het komen tot aanpak of oplossing. Benadrukt wordt dat er geen besluiten zijn genomen. Bij het niet vergeten van onze buren zoals de RK en de remonstranten in  de Euregio horen ook de Moslim gemeenschapen in cluster Missionair. Het cluster Visie/Stuurgroep zal in september met een concrete stappenplan met einddatum voor de fusie komen.
Bij de stand van zaken van de bestaande en de vier nieuwe werkgroepen is goede vooruitgang te melden. De werkgroep diaconaat en ZWO zijn het verst geïntegreerd middels een gezamenlijk beleidsplan. De voortgang van Kerkrentmeesters of College van Beheer en de werkgroep Structuur komen verderop apart aan bod. Extra aandacht is er nog nodig om een vorm te vinden voor het samen gaan van Vorming & Toerusting en Bezinning & Verdieping. Er zijn belangrijke structurele en organisatorische verschillen. V&T is meer interkerkelijk terwijl B&V meer gericht is op gemeente opbouw terwijl er al wel een zekere wisselwerking bestaat. De werkgroep Kernen en Vieringen heeft inmiddels voor 2016 een rooster uitgewerkt met veel gezamenlijke diensten- 1x per maand 1 dienst op 1 lokatie-, hetgeen in een gezamenlijke kerkenraad is goedgekeurd. Verder is het de bedoeling meer te werken aan experimentele diensten. Daarover gaat na september een verslag komen in de Kerkbladen en Websites. Daarnaast hebben de Predikanten in hun werkgroep zich eerst geconcentreerd op een aantal praktische afstemmingzaken en gaan daar mee verder.

De terugkoppeling van de enquête van een Gemeente Beraad van najaar vorig jaar, heeft een vertraging opgelopen a.g.v. ziekte. Inmiddels is de verwerking van de enquête gedaan waaruit gebleken is dat de resultaten onvoldoende representatief genoemd kunnen worden. Slechts 50 enquêtes zijn ingevuld weliswaar 50/50 uit beide gemeenten. De meningen zijn verdeeld over hoe met digitale versus papieren informatie gewerkt moet worden om een zo goed mogelijke communicatie te realiseren.

Zo is er reeds besloten de frequentie van Gaandeweg omlaag te brengen en meer gebruik te maken van digitale mogelijkheden. Anderzijds wordt er opgemerkt dat we met digitale communicatie niet iedereen zullen bereiken en er zeker behoefte bestaat de papieren vormen te behouden omdat die zich makkelijker laat herlezen. Alle vormen van communicatie, inclusief de mondelinge vorm, zullen gebruikt moeten worden om behalve de rationele argumenten ook de emotionele aspecten niet te verwaarlozen. Daarmee is het mogelijk ook de criticasters er bij te halen en hun problemen met het samen gaan te horen. Dat betekent ook dat veel meer de gedachten gangen naar voren gebracht moet worden in plaats van ons alleen te richten op de procedures.

Na de pauze presenteert Jaap Streefkerk de tussenresultaten van de werkgroep Structuur. Hij benadrukt dat het hier om voorstellen gaat die vóór het besluit tot fusie geregeld moeten zijn. Veel voorstellen dienen na het passeren van Gemeente beraad in onze beide Kerkenraden besloten te worden. Een gezamenlijke Kerkenraad mist daarvoor een rechtspositie zodat een dergelijk bestuursorgaan eerst gerealiseerd moet zijn. Tot zolang kan dan ook niet alles vooraf geregeld worden. Een uitgangspunt bij de voorstellen van de werkgroep.

is om de organisaties van de verschillende gemeenten in elkaar te schuiven om de bezetting daarna in een overgangstijd aan te passen qua samenstelling en streef aantallen.

13 punten komen verder aan de orde waarin voorstellen benoemd worden over het functioneren van de nieuwe gefuseerde gemeente. Over de naam van deze nieuwe gemeente moet nog verder nagedacht worden.


Er ligt een voorstel om de gemeente in 8 wijken of secties te verdelen. Naast de samenstelling en benoemingstermijnen van de Kerkenraad en Moderamen worden 7 werkgroepen voorzien die benoemd worden door de Kerkenraad te weten: Pastoraat, Diaconie, ZWO, Eredienst, Jeugd, Beheer en Vorming & Toerusting. De samenstellingen zou er als een weerspiegeling van de totale gemeente uit moeten zien en moet een woordvoerder van de groepen tenminste ambtsdrager (ouderling) zijn. Ook de taken van verschillende commissies, bezetting duur, frequentie van vergaderen en waar kerkdiensten gehouden worden, worden benoemd. Vanwege vele gemengde huwelijken was in Grevenbicht het lidmaatschap van de gemeente geen voorwaarde om toe te treden tot een werkgroep of commissie. Strikt formeel is er naast de beleidsnota (statuten)een plaatselijke regeling nodig, vergelijk reglement van orde. Een dergelijke ‘visitekaartje’ van de gemeente hoeft pas aangepakt worden na de fusie en er zijn ideeën deze makkelijker leesbaar te maken in vergelijk tot de huidige Kerkorde. Het voorstel is om de rol van de Gemeente Beraad goed in de plaatselijke regeling te verankeren. In de PKN wordt daar veel waarde aan toegekend.

Vervolgens kwam de voortgang van de Colleges van Kerkrentmeesters aan de orde toegelicht door Bas van Dongen. Eerst werd de huidige financiële situatie van de twee grote kerkgebouwen getoond en waarin we zien dat het totaal aan lasten en baten van deze twee gebouwen voor beide gemeenten nagenoeg gelijk is alleen onderling een andere verdeling hebben. Daarna zijn de totale inkomsten en uitgaven onder de loep genomen vanuit een 6-tal scenario’s versus ongewijzigd beleid ten aanzien van de kerkgebouwen die we nu gebruiken. De scenario’s omvatten het dicht gaan van één van de grote kerken met de kleine kerken open of in een stichting onder gebracht of beide grote kerken dicht en alleen kleine kerken open. Alle scenario’s laten ons in 2020 een tekort zien, meer of minder. Daarbij is rekening gehouden met zekere kosten besparingen door het samen gaan maar ook met verlies van inkomsten door de afhakende leden (ca 10%) vanwege de fusie en met huidige inkomsten  van eventueel af te stoten gebouwen. Wanneer over dicht gesproken wordt kan dat ook als kosten neutraal gelezen worden. Ook hier weer wordt benadrukt dat het gaat om praatplaatjes om inzicht te krijgen in opbrengsten en kosten van verschillende mogelijkheden zodat we op een later tijdstip beter kunnen kiezen. Hier en nu worden geen besluiten gepresenteerd, in principe zal een besluit over de grote gebouwen (Ontmoetings- en Johanneskerk) pas over 5 jaar aan de orde zijn tenzij zich een gouden opportunity voordoet.

Deze presentatie wordt door de aanwezigen zeer op prijs gesteld. Betoogd werd dat het sluiten van kerken consequenties heeft voor bijzalen ten behoeve van diverse activiteiten. Het realiseren van stichtingen middels andere (culturele ) activiteiten, denk aan Grevenbicht, is echter ongewis. Er bestaan ook protestantse stichtingen die verder gaan dan alleen beheer van gebouwen. Die gaan verder en zorgen voor een soort “pastorale infrastructuur”.

Voor een vervolg zijn de volgende data voor Gemeente Beraad vastgelegd: donderdag 15 okt in Geleen en dinsdag 24 nov in Sittard. De invulling van de experimentele diensten wordt verder uitgewerkt door de werkgroep Kernen & Vieringen. Verder zal de presentatie van een stappenplan in oktober, behulpzaam zijn om een fusie streefdatum te bepalen. Ook zal eraan worden gewerkt om het veel meer inhoudelijk en minder over procedures te hebben. Een grotere opkomst is misschien mogelijk door gemeenteleden per e-mail uit te nodigen voor het volgende Gemeente Beraad.

Wanneer we ervan uitgaan dat de krimp een feit is, wat niemand een warm gevoel geeft, dan is het zaak elkaar via de verschillende werkgroepen weten te inspireren om meer elan in het Samen Verder proces te brengen. Een geloofsgemeenschap kent vele goede dingen en heeft een grote toegevoegde waarde en hebben daarmee veel te bieden, zowel naar binnen als naar buiten toe. Sietse ondersteunt deze afsluitende uitspraak Van Harte.


Irene Pluim sluit deze “Pelgrimage van vertrouwen” waarbij het gaat om begrip, mededogen en betrokkenheid af met het samen zingen van het pelgrimslied: “Dat de weg naar je toekomt”, lied 821 uit het Liedboek.


laatste update.: