printen

Actie Kerkbalans 2019


19-01-2019

Jaarlijks halen 40.000 vrijwilligers in 2.000 kerken in Nederland geld op voor hun plaatselijke kerk. Om kerken actief te laten zijn. Waar iedereen altijd terecht kan. Geef voor je kerk. Zodat jouw kerk kan geven aan anderen.
De Actie Kerkbalans loopt van 19 januari tot 2 februari 2019.

INSPIRATIE, ONTMOETING EN BEMOEDIGING
“Kerk zijn we samen”, dat was het thema in 2018. Dit jaar is de oproep “Geef voor je kerk”.  Geven voor je kerk is belangrijk om juist in deze tijd van individualisering een plek te hebben waar samen het geloof kan worden beleefd. De kerk is immers de plek om tot jezelf te komen of juist anderen te ontmoeten. Waar je een luisterend oor vindt en stilte om te bezinnen. Een plek om te vieren en te geloven. Waar je bemoedigd en geïnspireerd raakt. Waar mensen voor je bidden en klaar staan met praktische steun. Een plek waar we samen gemeenschap zijn en delen aan en met anderen.

ACTIE KERKBALANS
Actie Kerkbalans is er om ervoor te zorgen dat dit ook financieel mogelijk blijft. Het geld dat u geeft aan Kerkbalans is een investering. Een investering in de kerk van nu én de kerk van morgen. Een investering in uzelf en in de generaties die nog komen.

KOSTEN EN OPBRENGSTEN
De gemeente die we samen zijn kost geld. We betalen predikanten die onze zondagse viering verzorgen en gemeenteleden bezoeken. Ook het pastorale  gemeentewerk brengt kosten met zich mee voor bv. het jeugdwerk, bezoekjes aan gemeenteleden en andere kerkelijke activiteiten. En we hebben samen een kerkgebouw dat moet worden verwarmd en onderhouden.  
Al die kosten moeten door ons samen worden betaald. Actie Kerkbalans doet een beroep op ons allen om een Vrijwillige Bijdrage te doen. We vragen iedereen – dus ook u - om naar draagkracht bij te dragen.

RESULTAAT
Het blijkt de laatste jaren steeds moeilijker  om de kosten van onze gemeente te dragen vanuit de inkomsten. Niet omdat u per persoon minder geeft – in tegendeel, de bijdrage per gemeentelid is juist gestegen. Maar omdat het aantal bijdragende gemeente leden terugloopt, moeten we met minder gemeenteleden de kosten dragen. We letten heel scherp op de uitgaven en proberen te bezuinigen waar mogelijk. Toch moeten we opnieuw een beroep op u doen om uw Vrijwillige Bijdrage voor 2019 - waar mogelijk – te verhogen. Als richtsnoer zouden we u mee willen geven te overwegen uw bijdrage voor 2019 t.o.v. van 2018 te verhogen met 5-10%.

Onderstaande plaatjes geven een overzicht van de kosten en inkomsten weer uit de begroting van onze gemeente voor 2019.

UITGAVEN (linker plaatje)
Ons gemeente zijn kost geld. De uitgaven voor pastoraat (met name de salarissen van onze predikanten) vormen met € 133.000 de grootste kostenpost.  Daarna volgen de kosten voor onderhoud, verzekeringen, aardgas, elektriciteit en water voor onze gebouwen gevolgd door de salarissen voor de koster en interieurverzorgster. Andere uitgaven betreffen de verplichte afdrachten aan de PKN, kosten voor diensten, gemeentewerk, beheer en administratie.

INKOMSTEN (rechter plaatje)
De genoemde kosten moeten worden betaald uit onze inkomsten. U kunt zien dat uw bijdrage voor Actie Kerkbalans, de Vrijwillige Bijdrage, de belangrijkste inkomstenpost is voor onze gemeente. De verwachte opbrengst hiervan is € 105.000, maar we hopen natuurlijk op meer. Daarnaast hopen we op uw bijdragen in de diverse collecten. Ook de verhuur van ruimten, rente op ons vermogen én de bijdrage vanuit de Federatie Protestantse Parkstadgemeenten voor de inzet van Ds. Stegink aldaar zijn belangrijke inkomsten. Tenslotte ontvangen we voorlopig nog subsidies van de Gemeente Sittard-Geleen en de Stichting Donata.


Diakonie en ZWO
De Diaconie is onderdeel van het kerkenwerk. Zij heeft tot taak om te zien naar allen die hulp en ondersteuning nodig hebben. Veraf, maar ook  dichtbij in onze eigen omgeving. De inkomsten van Actie Kerkbalans worden daar echter niet voor gebruikt. De diakenen zamelen geld in door collectes en acties, maar ook komen er giften binnen.
ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) valt ook onder Diaconie. U kunt uw bijdrage voor ZWO apart aangeven.