PGMBD

ZWO

Samenwerking
VERSLAG GEZAMENLIJKE GEMEENTEBIJEENKOMST OP 10 JULI IN DE ONTMOETINGSKERK
Na de gezamenlijke dienst op 10 juli kwamen ca. 70 gemeenteleden bij elkaar. Ze luisterden naar de evaluatie van de gezamenlijke diensten in 2016 tot nu. Vervolgens ging het over het voorstel van het kerkdienstenrooster 2017, uitgewerkt door de werkgroep Kernen en Vieringen. Het ging de werkgroep er met name om de motivatie met elkaar te delen, die achter het voorstel staat. Als laatste punt wilde de werkgroep aangeven tot welke dilemma"s bepaalde keuzes leiden.

Sietse van de Sluis, voorzitter van de kerkenraad van de Gemeente Sittard-Grevenbicht, heette iedereen welkom. Hij wees op het belang van deze bijeenkomst voor het verdere proces van samenwerking.

Daarna lichtte Christel Prins de reacties toe, die via de evaluatie naar voren zijn gekomen. Opvallend was, dat er geen puur negatieve reactie binnen was gekomen. Er werden altijd positieve punten genoemd en vervolgens verbeterpunten aangedragen. Wel was er een aantal opmerkingen van ‘technische’ aard: wisselende aanvangstijden van de gezamenlijke diensten werden als verwarrend ervaren. Ook werd de verdeling over de grote kerkgebouwen niet als evenredig ervaren. Het geluid liet te wensen over, wat vooral in de Ontmoetingskerk speelt. Daar wordt ook aan gewerkt.

Christel Prins bracht elke dienst met een paar woorden in herinnering voorzien van de opmerkingen vanuit de gemeente. Het volgende kwam naar voren: rondlopen in de kerkzaal tijdens een kerkdienst wordt voor een deel als verstoring van de aandacht ervaren, terwijl een ander deel het juist prettig vindt als dingen ervaarbaar worden gemaakt. De combinatie van muziek en beelden is een mooie aanvulling. Persoonlijke inbreng van gemeenteleden door een persoonlijk verhaal te vertellen of door gebedsintenties aan te dragen, wordt als prettig ervaren. Een herkenbare opbouw van kerkdiensten wordt gewaardeerd, net zoals het leggen van verbinding naar het dagelijkse leven naast eenvoudig en duidelijk taalgebruik. Muziek is een belangrijk element en de medewerking van de cantorij wordt op prijs gesteld. Liederen uit Taizé werden als sfeervol ervaren, maar voor sommigen was het zingen in vreemde talen en de herhalingen van de liederen onwennig, terwijl het voor anderen juist herkenning opleverde. Méér uitleg tijdens de dienst zou kunnen helpen. Wel bijzonder werd de viering van het avondmaal ervaren met zo veel mensen in een grote kring. Helaas gaf de vredegroet voor sommigen onrust.

In totaal zijn er vooral positieve geluiden over de gezamenlijke diensten. Het geeft een goed gevoel met zo veel mensen in één kerk samen te zijn, waarbij gelijktijdig ook veel jongerenactiviteiten plaatsvinden. Ook de variatie in opzet van de diensten wordt gewaardeerd. Dat heeft de werkgroep Kernen en Vieringen bemoedigd om op de ingeslagen weg verder te gaan door een voorstel voor het kerkdienstenrooster 2017 uit te werken.

Over dit voorstel gaf de voorzitter van de werkgroep, ds. Joachim Stegink, het volgende aan: uitgangspunt zijn de positieve reacties van de gezamenlijke diensten in 2016 tot nu toe. Het idee is om het rooster van 2016 te volgen. De opzet is gemeenteleden te blijven stimuleren om mee te werken en te variëren in vormen.

Maar de werkgroep vindt het ook belangrijk om een signaal af te geven, dat onze twee kerkgemeenschappen de onderlinge contacten en de verdere samenwerking willen intensiveren. Tegelijkertijd is er gekeken naar de mogelijkheid om een duidelijke(re) structuur aan te houden, zodat er méér helderheid over moment en plaats van de gezamenlijke diensten komt. Iedereen heeft baat bij méér duidelijkheid. Het uitgewerkte voorstel voor het kerkdienstenrooster 2017 wordt in principe door de twee kerkenraden ondersteund. Gemeenteleden werden op de gemeentebijeenkomst in de gelegenheid gesteld hun mening kenbaar te maken.

Kort samengevat houdt het voorstel van de werkgroep voor het kerkdienstenrooster 2017 het volgende in: in 2016 zijn er gezamenlijke diensten gepland op de 2e zondag van de maand en op zondagen, die in een vakantie vallen. Het voorstel voor 2017 is naast deze zondagen ook op de 4e zondag van de maand een gezamenlijke dienst te houden. Voor 2017 gaat het dan om 7 extra diensten. Om voor de nodige duidelijkheid in de structuur te zorgen, kan worden afgesproken, dat op de 2e zondag van de maand een kerkdienst in de Johanneskerk wordt gehouden, en op de 4e zondag in de Ontmoetingskerk.

Een ander punt is het idee om het belangrijke liturgische gebeuren rond de Stille Week en Pasen samen te beleven. De voorkeur gaat uit om de continuïteit van de verhaallijn te benadrukken door alle vieringen in één van de twee grote kerkgebouwen plaats te laten vinden. De kerkzaal kan telkens worden aangepast in decoratie en opstelling. Voor 2017 zou dit in de Ontmoetingskerk plaats kunnen vinden. Dat zouden 4 extra gezamenlijke kerkdiensten zijn.

Gemeenteleden reageerden positief over de motivatie en ook op het idee om op de 4e zondag een gezamenlijke dienst te houden. Ook vond de gedachte bijval om duidelijkheid te creëren door van tevoren vast te leggen in welk kerkgebouw de diensten plaatsvinden. Er werd aangegeven dat het vervoer goed geregeld moet worden.

Er wordt positief gereageerd op de variaties en experimenten in de gezamenlijke diensten. Maar er is ook behoefte aan een herkenbare opbouw en er wordt waarde gehecht aan bepaalde tradities. Belangrijk is dat er evenwicht is.

De gedachte om de Stille Week en Pasen samen in één kerkgebouw te vieren, riep bij leden van beide kerkgemeenschappen gemengde gevoelens op. Het element van intimiteit en sfeer van de eigen gemeente speelt op dit moment een belangrijke rol. Niettemin waren er ook in beide gemeenten enthousiastelingen die vinden: hoe meer diensten samen, hoe beter.

Ook de vraag naar de plek van de kleine kerken kwam aan de orde. Toen het over dilemma’s ging, werd er verder over gesproken. In de opzet voor het kerkdienstenrooster heeft de werkgroep wel een poging gedaan ook de kleine kerken bij de gezamenlijke diensten te betrekken. Inmiddels blijkt, dat er ‘technische’ problemen zijn. Daarbij gaat het om brandveiligheid, gebrek aan ruimte in de kerkzaal zelf, maar ook om de opvang van kinderen, het koffiedrinken na afloop van de dienst en de extra belasting voor de koster. Sommige gemeenteleden gaven aan bij voorbaat niet naar deze diensten te komen vanwege de drukte. Er werd naar voren gebracht dat het ‘technisch’ wel mogelijk is, maar niet de voorkeur verdient.

Een ander punt is de onduidelijkheid over de aanvangstijden van gezamenlijke diensten. Gemeenteleden gaven aan dat het duidelijker zou zijn om de gezamenlijke diensten in de kerken van Sittard-Grevenbicht om 10 uur te laten beginnen en de gezamenlijke diensten in Geleen-Beek-Urmond om 10.30 uur.

Er werd naar voren gebracht om op de 4e zondag om 9.00 uur een kerkdienst te houden in Beek of Urmond, omdat daar incidenteel kerkdiensten door bijzondere omstandigheden niet plaats kunnen vinden. Ds. Stegink wees op de poging van de werkgroep om de kleine kerken bij de gezamenlijke diensten te betrekken. Maar ook als dat niet zou gebeuren, zullen er voldoende mogelijkheden blijven om structureel minimaal één kerkdienst per maand in Beek of Urmond te houden op de 1e, 3e en 5e zondag van de maand.

Ook kwam de planning van het jeugdwerk kort naar voren. Veel jeugdactiviteiten (b.v. kindernevendienst, basiscatechese, jeugdkerk, etc.) sluiten aan bij een gezamenlijke kerkdienst op de 2e zondag van de maand. Voor 2017 zou dat betekenen dat de jeugdactiviteiten altijd in hetzelfde kerkgebouw plaatsvinden. De leiding van het jeugdwerk heeft aangegeven daar een oplossing voor te zoeken.

Er waren nog twee opmerkingen: ten eerste werd gevraagd om de ouderen niet te vergeten, want voor hen is elders kerken soms een brug te ver. En ten tweede werd gewezen op het feit, dat het belangrijk is om het vervoer goed te regelen.

Al met al was het een goede en goed bezochte bijeenkomst, waar ontspannen en in alle openheid met elkaar gesproken werd. Er was verschil van mening, maar ook eensgezindheid, waarbij het niet uitmaakte tot welke kerkgemeenschap iemand behoorde. We hopen dat we deze openheid meenemen naar de volgende gezamenlijke gemeentebijeenkomst op 3 oktober. In de tussentijd zullen de kerkenraden de gedachten en suggesties van 10 juli meenemen om het kerkdiensterooster van 2017 definitief uit te werken.

Iedereen bedankt voor het meedenken!

Hartelijke groeten, ds. Joachim Stegink.

 

laatste update.: 09-10-2016