PGMBD

ZWO

Wereld diaconaat
DIVERSE FINANCIËLE RESERVES
Het College van Diakenen heeft diverse financiële reserves die dienen om arme en hulpbehoevende mensen te helpen c.q. te ondersteunen. In onze jaarlijkse begroting draagt het CvD er zorg voor dat er geen geld wordt opgepot maar dat er meer geld naar goede doelen gaat dan dat het CvD via collectes en vrijwillige bijdragen ontvangt.

Het Rechtfonds valt onder het beheer van CvD en wordt ingezet om mensen in onze eigen regio, binnen of buiten onze kerkgemeenschap, te helpen die acuut extra financiële ondersteuning kunnen gebruiken. Hierbij gaat het om relatief kleine bedragen. De keuze om iemand te ondersteunen gebeurt niet willekeurig maar weloverwogen en zonodig na goedkeuring van diaconie. In veel gevallen beslist het Rechtfonds zelf, alleen bij bijzondere uitgaven of situaties is er overleg met diaconie.
In het verleden heeft het CvD een legaat toegewezen gekregen; het geldbedrag is gebruikt om te beleggen bij Oikocredit. Oikocredit maakt het voor mensen in de arme landen mogelijk om met behulp van een startkapitaal een bedrijf te beginnen; het startkapitaal van Oikocredit is een lening die de mensen weer in termijnen terugbetalen.
Door het interen op het vermogen van CvD wordt het mogelijk gemaakt om projecten in arme landen financieel te doneren. ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) maakt deel uit van het CvD en bekommert zich over de toekenning van deze donaties. Als voorbeeld wordt verwezen naar de coronacrisis; deze crisis had en heeft tot gevolg dat, door een (tijdelijke) lock-down in arme landen, mensen hun werk en dus hun inkomsten (tijdelijk) kwijt raken en daardoor niet of onvoldoende te besteden hebben voor voedsel. Om die mensen te helpen worden organisaties, die in die landen actief zijn, financieel gesteund met substantiële bedragen.

Andere voorbeelden: het steunen van het organisaties die actief zijn in gebieden die getroffen zijn door natuurrampen (overstroming, aardbeving, verloren oogsten door droogte of aantasting van bv sprinkhanen) of oorlog.
Dit jaar hebben we gekozen voor het extra steunen van de volgende organisaties: Rode Kruis, Leger des Heils, Artsen zonder Grenzen en de Voedselbank.

laatste update.: 27-11-2020