PGS

ZWO

Naam
update.: 17-02-2017
DIACONIE van de Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht
RSIN nummer
update.: 19-05-2020

RSIN 824135945 (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Identificatienummer)

Contact gegevens
update.: 17-02-2017

Bezoek- en postadres diaconie van de Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht

Johanneskerk, Mgr. Vranckenstraat 9, 6134 AJ Sittard, 046-4583017

Emailadres: diaconie@pgs-g.nl

Bestuurs samenstelling
update.: 24-05-2019

Diaconie

Momenteel is de verdeling als volgt:

 • voorzitter
 • penningmeester
 • vacature voor secretaris
 • Een vrijwilliger is namens de Diaconie bestuurslid bij het opvanghuis Bie Zefke.
 • Een vrijwilliger is namens de Diaconie afgevaardigde bij het overleg Sociaal Beraad van de gemeente Sittard-Geleen.
 • 2 vrijwilligers onderhouden namens de Diaconie de contacten met De Engele van Zitterd-Gelaen.
Hoofdlijnen van het beleidsplan
update.: 20-06-2020

Beleidsplan voor de samenwerkende diaconieën/ZWO van Sittard-Grevenbicht en Geleen-Beek-Urmond 2019-2022

 

Visie
Wij willen ons christen-zijn uitdragen door dienend in de samenleving te staan, op te komen voor de zwakkeren, zowel plaatselijk, regionaal als wereldwijd. De diaconie vervult een voortrekkersrol in het vormgeven van de diaconale opdracht van de gemeente. Daartoe signaleert zij diaconale nood, brengt dit in kaart en biedt binnen haar mogelijkheden de helpende hand op plaatselijk, regionaal en wereldwijd niveau.
Het aandachtsgebied van ZWO ligt in eerste instantie buiten Nederland. De werkgroep ZWO is solidair met mensen die lijden onder onrecht, armoede en allerlei vormen van onderdrukking en geweld. We steunen lokale organisaties op het gebied van gezondheidszorg, armoedebestrijding, onderwijs, landbouw en het naleven van de rechten van de mens.

 

Wat zijn het komende jaar (2020) de speerpunten?
Diaconie
•    Acties voor de “Engele van Zitterd-Gelaen”
•    Bloesemtocht of andere voorjaarsactiviteit voor onze oudere gemeenteleden
•    Najaarsacceptgiro-actie (nu nog alleen GBU)
•    Kerstviering voor ouderen samen met pastoraatsgroep
•    Kerstattenties samen met Rechtfonds
•    Hulp aan mensen in financiële nood
•    Vluchtelingenhulp

ZWO
•    Samenvoegen cq samenwerken ZWO Geleen/ Sittard
•    Goed blijven kijken of we samen onze doelen kunnen waarmaken
•    Wereldwinkel: rechtvaardigheid in beeld brengen
•    Informatie verstrekken over collectedoelen/ projecten
•    Projecten (stekjesmarkt, oogstmarkt)
•    Vespermaaltijden (40 dagen tijd)
•    Voorjaarsacceptgiro-actie

Diaconie en ZWO gezamenlijk
•    In 2020 verder werken aan goede samenwerking van zowel Diaconie als ook ZWO
•    Opstellen collecterooster
•    Fairtrade kerk

Het volledige beleidsplan vindt u hier.

Het beloningsbeleid
update.: 17-02-2017

De Diaconie kent geen beloningsbeleid.
Gemaakte kosten worden tegen overlegging van betaalbewijs vergoed

Verwezen wordt voor nadere informatie naar de volgende site: arbeidsvoorwaarden

De doelstelling van de diaconie
update.: 18-02-2017
 • de erediensten het Heilig Avondmaal
 • collectes inzamelen en verwerken
 • ambtelijke participatie in de wijkteams
 • afvaardiging naar de Kleine Kerkenraadsvergaderingen
 • zitting van alle leden in de Grote Kerkenraadsvergaderingen
 • beschikbaarheid (ambtshalve) voor hulpvragen binnen onze geloofsgemeenschap
 • zitting in het Diaconaal Beraad Westelijke Mijnstreek
 • zitting in het Sociaal Overleg van de Burgerlijke gemeente
 • HiP - Hulp in de Praktijk
 • Vluchtelingenhulp
 • Voedselbankacties
 • informatieverstrekking over en/of regelen van diaconale vakantiemogelijkheden
 • inloophuis Bie Zefke ? Bestuursfunctie
Jaarverslag
update.: 18-02-2017

JAARVERSLAG DIACONIE 2014 Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht:zie jaarverslag

Financiƫle verantwoording
update.: 29-04-2020

 

Overzicht van de begroting
update.: 20-06-2020