PGS

ZWO

uit de KR
UIT DE KERKENRAAD
Namens de kerkenraad mag ik jullie nog één keer op de hoogte brengen van het reilen en zeilen van onze gemeente.

Gezamenlijke moderamen vergadering van 15 januari 2019:

In deze eerste vergadering in het nieuwe jaar wordt Marnix van Gurp door Bertha speciaal welkom geheten. Zij spreekt de wens uit, dat we gezamenlijk een goed jaar mogen beleven en samen verder naar elkaar toe mogen groeien.Als eerste punt staat de WerkGroep Kerkgebouwen op de agenda, omdat ze graag haar stappenplan met de kerkenraad wil afstemmen, voordat ze naar buiten treedt in de gemeente en allerlei zaken gaan vragen aan verschillende gemeenteleden. Besloten wordt om eerst de meningen van de verschillende werkgroepen te vragen, voordat de WerkGroep naar buiten treedt. Op zondag 10 februari zal op die manier na de kerkdiensten uitleg worden gegeven aan de gemeente.

Er zal een actieve(re) communicatie worden gevoerd om de gemeente zich bewust te laten worden van het proces, zonder dat er al een keuze is gemaakt. Daarmee wordt tijd gecreëerd om te wennen aan het idee dat de samengevoegde gemeente onder één dak gaat kerken.

Als het goed is heeft u inmiddels geoefend met de nieuwe versie van het “Onze Vader” of met het nieuwe “Amen” of beide.

Vanuit de kerkrentmeesters wordt gemeld, dat ze gaan starten met een proef met ‘SKG Collect’, waarmee de financiële afhandeling van een aantal kerkelijke zaken zoals collectebonnen, paascollecte, etc. eenvoudiger zal worden. U hoort hier in de toekomst meer over als de proef een succes geweest is.

Het Pastoraat gaat gezamenlijk met de Diaconie de activiteiten inventariseren op 17 januari.

Vanuit de jeugd wordt gemeld, dat een aantal activiteiten helaas door gebrek aan belangstelling zal moeten stoppen, maar dat ‘Sirkelslag’ in februari gelukkig nog wel door kan gaan. Er zullen nog aparte gesprekken gevoerd worden over verdere actieplannen ten aanzien van de activiteiten met de jeugd.

Het samen kerken zal ook leiden tot een stroomlijning van de werkwijzen rond de kindernevendienst. Na het zingen van het kindernevendienstlied vertrekken de kinderen naar hun eigen ruimte. Zij komen vlak voor de zegen terug in de dienst.

Verder wordt er lang gesproken over de zogenaamde ‘Nashville-verklaring’ en hoe er mee om te gaan. Het betreft een zaak, die in een vertrouwde omgeving besproken moet worden en niet in het publieke domein via statements over en weer. Een verklaring kan leiden tot een tegenverklaring en mensen dwingen een standpunt in te nemen. Het maakt verschil of wij een verklaring op onze websites plaatsen of een zorgvuldig geformuleerd verslag van wat er in een kerkdienst is gebeurd. Het proces dat tot nu toe gevolgd is, is zeer zorgvuldig gedaan met de juiste pastorale insteek. Pier Prins heeft het heel duidelijk in zijn preek verwoord. Besloten wordt dat Pier op basis van de inleiding van zijn preek een ‘verslagje’ van de dienst maakt en dat op de website geplaatst zal worden met een link naar de landelijke website met het artikel van ds. De Reuver.

Marnix licht toe dat de SPRING!-diensten wel wat anders worden dan gebruikelijke diensten. Ze gaan een beetje in de richting van de ‘Vier de zondag’ diensten in Geleen en de jongerendiensten, zoals die in Sittard waren. Een aantal elementen van de traditionele liturgie blijven gehandhaafd, maar er zal bijvoorbeeld ook andere muziek klinken. Er wordt een verhaal verteld, waarover een stukje uitleg gegeven wordt. Er wordt binnen de dienst wat beweging opgezet. Het lijkt een goed moment om mensen uit te nodigen, inclusief ouders met jonge kinderen, want er zal crèche en kindernevendienst zijn. De diensten worden voorbereid door een betrokken enthousiaste groep van negen personen. De eerste dienst op 3 februari heeft als thema “Petrus”.

De Diaconie bezint zich op de vraag wat kunnen wij als kerk(en) voor asielzoekers betekenen? Nu het AZC Sweikhuizen weer open is en er asielzoekers naar de kerk komen is dat zeer relevant. Men wil nu graag een groepje vormen vanuit Geleen en Sittard dat daarbij kan helpen. 

Er zijn op dit moment al acht asielzoekers, die contact gezocht hebben, onder wie één die gevraagd heeft of hij gedoopt kan worden.

De huidige menskracht in de Diaconie is niet voldoende en er worden dringend mensen gezocht die de Diaconie kunnen helpen en ondersteunende activiteiten kunnen doen. Meld u aan bij een van de leden van het moderamen of direct bij Joke van der Steen als u zin heeft.

Tenslotte wordt er nog een aantal administratieve zaken besproken zoals plaatsvervangers. Besloten wordt dat voorzitters en scribas elkaar vervangen, zodat er geen extra plaatsvervangende scribas of voorzitters benoemd hoeven te worden.

Het afscheid van de kerkenraadsleden in februari wordt doorgesproken en er wordt besloten dat we dat in het Gruizenstraatkerkje gaan doen en geen hele dag op de hei gaan zitten. Verder wordt de extra vergadering van de PGGBU die gepland was in februari geschrapt.

Joachim meldt dat op 6 januari 2019 zijn eerste kleinkind geboren is: Nova. Kleindochter, dochter en schoondochter maken het goed.

Gezamenlijke Moderamen vergadering van 5 februari 2019:

De vergadering wordt geopend met de mededeling dat de “Spring” viering een succes geweest is en zelfs een artikel in de krant opgeleverd heeft. Volgens het artikel in de krant is de kerk nog nooit zo vol geweest en dus smaakt het naar meer.

Vervolgens komen de verschillende werkgroepen, die aan het stappenplan werken, één voor één langs. Deze keer de eerste helft en de tweede helft van de werkgroepen begin maart. Rob Atsma legt uit wat de WerkGroep Kerkgebouwen de afgelopen vergaderingen gedaan heeft en wat ze gaan doen. Op 10 februari zal er aansluitend op de kerkdienst aandacht aan gegeven worden.

Daarna rapporteren het College van Kerkrentmeesters en de Raad van Beheer hun bevindingen. Ook daar wordt met het oog op de toekomst in beeld gebracht wie welke activiteiten doet en soms deed en uiteraard zal gaan doen.

De eindrapportage vanuit de werkgroep Urmond is er nog niet en die zal nogmaals opgevraagd worden.

Vanuit het Pastoraat wordt ook melding gemaakt van de inventarisatie van activiteiten samen met de Diaconie en de ZWO. Er is al een actieplan voor 2019 gemaakt om te zorgen dat we de dingen zoals bijvoorbeeld de bloesemtocht gezamenlijk gaan doen.

Vanuit Verdieping, Bezinning en Communicatie wordt gemeld, dat de eerste stappen ten aanzien van website en kerkblad gezet zijn. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijk plan voor de toekomst. De bedoeling is, dat we werken aan de totstandkoming van één kerkblad, één website en één nieuwsbrief.

Sirkelslag voor de jeugd afgelopen op 1 februari in de Ontmoetingskerk was een succes. Een team van zeven meiden deed namens onze gemeentes mee aan deze landelijke wedstrijd. Ze leverden een unieke prestatie door tweede van het land te worden. Mijn complimenten!

Na de bespreking van al deze werkgroepen werden de reguliere punten afgehandeld, zoals hoe we gaan reageren op de nieuwe regels vanuit de PKN, die ons voor commentaar zijn voorgelegd.

Tenslotte wordt nog een aantal administratieve zaken besproken over het kerkdienstrooster 2019 en wordt een aantal binnengekomen poststukken onder de aandacht gebracht van de verschillende werkgroepen.

In de rondvraag meldt Joachim dat het samengaan van drie gemeentes in Parkstad inmiddels rond is en men als één kerkgemeenschap verder gaat. Daarna sluit hij met ons de vergadering.

Als jullie dit lezen is Marnix van Gurp benoemd als voorzitter van de kerkenraad en zal hij u in de volgende Gaandeweg op de hoogte houden van het reilen en zeilen van onze kerkenraad en was dit echt mijn laatste verslag.

Namens de kerkenraad, Sietse van der Sluis

laatste update.: 19-02-2019