PGS

ZWO

uit de KR
UIT DE KERKENRAAD
De lange winteravonden komen er weer aan en we hebben weer heel veel met jullie te delen. We hopen dat jullie inmiddels aan diverse activiteiten in het winterwerk-programma hebben deelgenomen en weer vol enthousiasme mee vorm geven aan de Protestantse gemeenschap in de Westelijke Mijnstreek. Vanuit de kerkenraad alvast prettige kerstdagen en een gezond en gelukkig nieuw jaar toegewenst. Namens de kerkenraad ben ik jullie nog een paar verslagen van de afgelopen periode schuldig. Ik hoop hiermee jullie weer een beetje op de hoogte te brengen van het reilen en zeilen van onze gemeente.

Verslag gezamenlijke kerkenraad van 25 september 2018:

We starten deze keer met een Bezinningspunt: ‘Wat leeft er in de gemeente?’ Tijdens de gesprekken met ouderen in de PGGBU op 3 juli waren 17 gemeenteleden aanwezig. Uit de groep kwam het verzoek om een activiteit op zondagmiddag en er waren veel misverstanden over de plannen voor de toekomst, zoals voor SamenVerder. De communicatie hierover moeten we verbeteren, vooral omdat ouderen de gemeentevergaderingen veelal niet bijwonen.

Na discussie kwamen we tot de conclusie, dat in het collecterooster voor de toekomst het doel van de eerste collecte bepaald zal worden door de Diaconie en dat de tweede collecte voor de kerk is.

Marnix van Gurp wijst op ‘Spring!’, een plan voor laagdrempelige diensten in 2019 die lijken op de ‘vier-de-zondag’ diensten, en starten op 3 februari 2019. Binnenkort volgt meer informatie.

Ten aanzien van de verdere bezinning praten we o.a. met elkaar over de vraag ‘zijn er dingen die u anders zou willen zien binnen de kerk’. Verschillende voorstellen komen op tafel en in de toekomst zult u daar meer van merken.

Er wordt gememoreerd dat de bijbelquiz op 31 oktober 2018 gehouden zal worden. Verder is volgende jaar de startzondag op 22 september.

Er komt binnenkort een overleg over het gezamenlijk opstellen van een communicatieplan inclusief een gezamenlijke website en een gezamenlijk kerkblad.

De Werkgroep Kerkgebouwen heeft geworsteld met de opdrachtstelling en er zijn diverse gesprekken gevoerd om een nadere verduidelijking van de opdrachtstelling op te stellen en verdere discussie is gepland op de heidag van 6 oktober. Er wordt gewezen op de 

heidag 2017 waarin werd aangestuurd op één grote kerk, maar het vervolg verzandde, omdat er niet goed gecommuniceerd werd. Het belang van door-de-weekse activiteiten en de mogelijkheden daarvoor wordt nogmaals benadrukt. Ook moeten de mogelijkheden voor verhuuractiviteiten worden meegenomen, inclusief die van de kerken die in een stichting zijn ondergebracht. Wordt vervolgd in de komende vergaderingen van de WerkGroep Kerkgebouwen met Ingrid Boonstra en Riet Coolsma als additionele leden.

De vergaderroosters en de agendapunten van de vergaderingen van het College van Kerkrentmeesters en van de Raad van Beheer worden met elkaar gedeeld, zodat agendapunten van wederzijds belang gezamenlijk kunnen worden opgepakt, wat de vergaderdruk beperkt.

Het pastoraat zal eind oktober een gezamenlijke vergadering hebben.

Op 12 september is er een gezamenlijke vergadering over de jongeren geweest. Het blijkt dat het aantal jongeren erg klein wordt en daarom is de basiscatechese al gestopt. Bij de kindernevendiensten zijn vaak maar één of twee kinderen aanwezig. Op 13 december overlegt men verder.

Er zijn mooie activiteiten gepresenteerd op de startzondag. Het overleg met het kringenwerk over hoe we het volgend jaar aanpakken zal alvast worden gestart.

De werkgroepen eredienst/vieringen hebben in oktober weer een gezamenlijke vergadering. De PGGBU heeft daarna nog een eigen vergadering, met name gericht op de cantorij en orgeldienst.

Er wordt afgesproken dat de stekjesmarkt en de oogstmarkt voortaan ook in de Ontmoetingskerk kunnen worden gehouden. De gezamenlijke heidag op 6 oktober kan weer in Gangelt worden gehouden. Daarvoor worden ook de leden van de WerkGroep Kerkgebouwen uitgenodigd. Op de heidag worden met name de cultuurverschillen tussen S-G en G-B-U aan de orde gesteld. Cor Schaap (extern adviseur van de WG Kerkgebouwen) is gevraagd ons een spiegel voor te houden. Op de heidag willen we het onderling vertrouwen verbeteren door de cultuurverschillen te benoemen en te bespreken. We willen als resultaat graag een gezamenlijk enthousiasme zien. (Zie elders in deze Gaandeweg het verslag van de heidag.)

Ten slotte besluiten we dat de kerkenraadsleden van de PGGBU ook toegang krijgen tot de website van de PGSG middels het generiek password, zodat ze ook toegang hebben tot de stukken van de kerkenraad, wat 

de verspreiding van die stukken vergemakkelijkt.

De voorgestelde en geaccordeerde vergaderkalender 2019 is vrijwel een kopie van die van 2018.

Er wordt nog gemeld, dat er een doopverzoek (met belijdenis) voor een volwassen man binnengekomen is.

De enquête over de opstelling in de Johanneskerk wordt goedgekeurd en zal worden gehouden op 30 september, 7 oktober en 14 oktober 2018. Een terugkoppeling is voorzien op de gemeenteavond van 29 november 2018.

Ten aanzien van een cursus reanimatie wordt gemeld dat zowel in de PGSG als in de PGGBU bedrijfshulpverleners aanwezig zijn.

Verslag vergadering gezamenlijk moderamen 9 oktober 2018:

Het verzoek van Irene Pluim om haar lidmaatschap van de Synode te verlengen wordt besproken.

De begroting 2019 van College van Kerkrentmeesters wordt door Bert Bosman toegelicht aan de hand van een presentatie. De onroerende zaken lopen goed. Mogelijk dat er in de nabije toekomst veranderingen optreden ten aanzien van de verhuur, omdat Lucie te kennen heeft gegeven dat ze in 2020 met pensioen gaat. De yoga zou mogelijk worden gecontinueerd door een cursist van Lucie, die inmiddels ook zelf les kan geven.

De rentebaten nemen verder af en de opbrengst van de VVB wordt dit jaar lager geschat op basis van toezeggingen en realisatie tot en met september. Op de begroting is deze post voor 2019 ongeveer gelijk gehouden. In de kerkdiensten zijn de collecte-opbrengsten lager en we zien per collecte geen stijging door het gezamenlijk kerken in Sittard. Ook de subsidies nemen af.

Het contract met Parkstad voor de detachering van een halve FTE van Joachim loopt in 2019 door.

Aan de lastenkant is voor de kosten van verwarming rekening gehouden met een normale winter. De nieuwe verwarming is aanzienlijk zuiniger. Als er een zachte winter volgt kunnen de stookkosten wel €3.000 lager uitvallen. Het voorstel om de verwarmingsinstallatie van de kerkzaal in 20 i.p.v. in 10 jaar af te schrijven wordt akkoord bevonden.

De drukkosten voor Gaandeweg stijgen, maar de abonnementsprijs wordt op €12,50 gehandhaafd.

Hoewel de kosten onder controle zijn, moeten we helaas rekening houden met een negatief resultaat van -€9.175.

Ook bij de Diaconie dalen de inkomsten uit vrijwillige bijdrages en uit de collectes. Wel zijn de giften in de eerste negen maanden van 2018 gestegen. Over de hele lijn nemen de inkomsten af. De Diaconie streeft ernaar om plaatselijk een groter deel van het eigen vermogen in te zetten.

Ook deze begroting zal met een positief advies met dank aan de opstellers aan de kerkenraad worden voorgelegd.

De begroting 2019 Diaconale Raad/ZWO van de PGGBU wordt met een positief advies aan de kerkenraad voorgelegd.

De terugblik op de gezamenlijke heidag van 6 oktober is erg positief (zie verslag elders in deze Gaandeweg). Als vervolg op de heidag zal er een actieplan opgesteld worden voor de kerkenraad. Er is veel gebeurd op de intense heidag. Het was in een grappige vorm gegoten, met een knipoog, maar wel confronterend. Het was goed om zaken boven tafel te krijgen. Het was persoonlijk en dichtbij. Ook goed dat Cor Schaap zelf aangaf, dat cultuurverschillen eigenlijk niet van belang zijn. De opdracht voor ons is vorm te geven aan een gemeente van Christus in de Westelijke Mijnstreek en daarvoor moeten we over cultuurverschillen heenstappen. Het was een constructieve dag en goed om er iemand van buiten met een frisse blik bij te hebben.

Het opstellen van een communicatieplan is belangrijk en bij een dergelijk plan zouden ook de redacties van de kerkbladen en de websites betrokken moeten worden. Er zijn grote verschillen tussen de beide kerkbladen. Denk daarbij aan de frequentie van verschijnen, de distributie, de redactie en de exploitatie. Ook het punt privacy is van belang.

De Verdieping, Bezinning & Communicatie-programma’s komen op gang. De zingevingswandelingen vanuit het Gruizenkerkje zijn begonnen met ca. 18 deelnemers, waaronder een enkeling van buiten. Het was een leuke middag. De formule lijkt goed te werken. Er zijn momenteel meer ideeën dan dat er capaciteit is. Ook de voorbereiding van de gemeenteavond van november wordt aan de agenda van de kerkenraad toegevoegd. Als thema daarvoor 

wordt gesuggereerd: heidag, kennismaking, geloofsgesprek (aan de hand van filmpje).

Het wijkteam van Grevenbicht werkt samen met Urmond aan de voorbereiding van een activiteit voor de Maaskant.

Joachim meldt dat Lydia in de dienst van 16 december (haar trouwdag) tot taakdrager zal worden bevestigd.

Verslag vergadering gezamenlijke kerkenraad 23 oktober 2018:

Ruud Steen opent met zijn zelfgeschreven ‘Mijn kerkbeeld’:

Ik hou van de kerk, omdat ik er op adem kan komen.
Ik hou van de kerk omdat ik mijn medekerkgangers ken.
Ik hou van de kerk, omdat ik me geborgen voel in de geloofsgemeenschap.
Ik hou van de kerk, die open staat voor allen, die God zoeken.
Ik hou van de kerk, waar je getroost wordt.
Ik hou van de kerk, waar je ook mag twijfelen.
Ik hou van de kerk, waar confrontaties vermeden worden.
Ik hou van de kerk, waar geen plaats is voor wantrouwen en achterdocht.
Ik hou van de kerk, omdat ik er mijn medemens ontmoet.
Ik hou van de kerk, waar liederen stem geven aan mijn geloof.
Ik hou van de kerk, waar verhalen en beelden mij inspireren.
Ik hou van de kerk waar ik in de ander God kan ervaren.
Ik hou van de kerk, waar liefde niet alleen geboden is, maar ervaren wordt.
Ik hou een kerk, waar ook jongeren zich thuis voelen.
Ik hou bovenal van een kerk, waar men omziet naar elkaar.
Ik hoop op een kerk, waar het bovengenoemde zoveel mogelijk gerealiseerd zal worden.

Naar aanleiding van de bezinning noemen we de activiteiten die ook graag in de kerk gewenst zijn, zoals muziek (5), cultuur (6), verdieping (10) en meditatie (3).

De kerk zou kunnen zorgen dat meer activiteiten worden bezocht door voor meer ‘PR’ te zorgen.

De begroting van de PGSG Diaconie, inclusief die voor ZWO en het Rechtfonds wordt besproken. De inkomsten uit vrijwillige bijdrages en uit de collectes dalen gestaag. Wel zijn de giften in 2018 gestegen. De rente-inkomsten dalen door de verdere daling van de rente. Er is bewust gekozen om meer naar buiten te treden, waardoor rood wordt geschreven. De kerkenraad keurt de begroting 2019 goed.

De PGGBU-begroting 2019 van de Diaconale Raad en de Raad voor ZWO wordt toegelicht. Ook bij de Diaconale Raad van de PGGBU wordt bewust ingeteerd op het vermogen. De kerkenraad keurt ook deze begroting goed.

De begroting van het College van Kerkrentmeesters van de PGSG wordt toegelicht. Aan de batenkant nemen de rentebaten verder af door de lage rentekoers. In de kerkdiensten zijn de collecte-opbrengsten lager. De opbrengst van de vrijwillige bijdragen (VVB) is in 2018 lager geprojecteerd op basis van toezeggingen en realisatie tot en met september. Op de begroting is deze post voor 2019 gelijk gehouden aan de verwachting voor 2018. De daling van het aantal gevers stabiliseert en de bijdrage per gever neemt toe. De subsidies nemen eveneens af.

Aan de lastenkant is rekening gehouden met verwarmingskosten in een normale winter. Verder is rekening gehouden met het lagere aantal kerkdiensten door toename van het aantal gezamenlijke diensten met de PGGBU en met de nieuwe verwarming in de Johanneskerk, wat bespaart op de verwarming. De nieuwe verwarmingsinstallatie voor de kerkzaal wordt in 20 i.p.v. in 10 jaar afgeschreven. Het tekort voor kerkblad Gaandeweg loopt op door gestegen drukkosten bij een gehandhaafde abonnementsprijs. In 2019 wordt een negatief resultaat verwacht van -€9.175. Het financiële risico zit in de detachering van Joachim en in de VVB. De kasstroom is positief, zoals te zien is in een lichte toename van de liquiditeit. De kerkenraad keurt de begroting 2019 goed.

Het privacystatement van de PGSG komt binnenkort op de website.

De reacties op de enquête naar de opstelling in de Johanneskerk worden nog uitgewerkt.

 

Irene is vanuit de nieuwe classis gevraagd haar lidmaatschap van de Synode te verlengen en de kerkenraad gaat op voorstel van het moderamen akkoord om dit in ieder geval voor een jaar te honoreren.

Aan de herdenking van 400 jaar Dordtse Synode zal komend jaar aandacht besteed worden, bijvoorbeeld in een kerkdienst.

De terugblik op de heidag van 6 oktober, die vooral inging op cultuurverschillen tussen de PGSG en de PGGBU levert in het algemeen positieve gevoelens en vertrouwen op. De inbreng van de externe coach Cor Schaap wordt gewaardeerd. De opmerking van Cor Schaap dat de kerk niet onze eigen B.V. is, maar dat het de kerk van de Heer is vindt weerklank in de kerkenraad. Uiteindelijk is het niet de gemeente maar de kerkenraad, die beslist over samengaan, weliswaar na de gemeente te hebben gekend en gehoord.

De aandachtspunten die Cor Schaap na de heidag heeft gecommuniceerd en die de basis vormen voor het stappenplan, dat tot een samengaan leidt, worden genoemd evenals het belang van transparantie en communicatie. Het voorgestelde stappenplan wordt toegelicht en omdat dit een eerste aanzet is, wordt om reactie gevraagd. Op advies van Cor Schaap wordt in het plan geen streefdatum voor een samengaan genoemd en de kerkenraadsleden worden gevraagd aanvullingen en/of wijzigingen door te geven. Op de vergadering van 20 november 2018 wordt een besluit tot samengaan geagendeerd.

Als verduidelijking bij het stappenplan wordt aangegeven, dat voor de grote kerkgebouwen (Johanneskerk en Ontmoetingskerk) wordt voorgesteld om voortaan samen te komen in één gebouw, en t.a.v. de kleine kerken te komen tot een ‘no-regret’ besluit. De opdracht naar de WG Kerkgebouwen zal hierop worden aangepast voor de vergadering van november.

Het stappenplan voorziet in het opstellen van een Plaatselijke Regeling op basis van de huidige regeling in beide gemeenten. Daarnaast is een aandachtspunt om het proces te monitoren en te rapporteren naar de kerkenraad.

De verantwoordelijkheden en werkwijzen van de colleges van kerkrentmeesters en de Raad van Beheer dienen nog te worden gesynchroniseerd.

Het formatieplan voor de predikanten wordt volgens de kerkorde afgestemd met het CCBB en tevens zal in dit verband worden gekeken naar de aanstelling van de overige functionarissen, zoals kosters en vrijwilligers.

De verantwoordelijkheden en werkwijzen van het College van Diakenen en de Diaconale Raad dienen te worden gesynchroniseerd met het pastoraat en ook dient ZWO hierbij betrokken te worden.

Ook ten aanzien van het pastoraat dienen de verantwoordelijkheden en werkwijzen te worden gesynchroniseerd met het diaconaat en ZWO.

Als verdere actie wordt afgesproken dat men met elkaar zal overleggen hoe het winterwerk van de PGSG en het interkerkelijk kringenwerk Westelijke Mijnstreek beter kunnen samenwerken bij het samenstellen en verspreiden van het programma en bij de ‘PR’.

Het uitgangspunt is om te komen tot één website en één kerkblad.

Communicatie heeft 2 aspecten: communicatie over het proces van samengaan en de communicatie op termijn. Voor het laatste zal een communicatieplan worden opgesteld.

Voortvloeiend uit de aanstellingsbrief voor de werkgroep Urmond worden de verslagen van de werkzaamheden en de plannen geïnventariseerd en zo spoedig mogelijk aan de kerkenraad gerapporteerd.

In de volgende discussie wordt erop gewezen dat de problematiek van de gebouwen een proces is waar we samen doorheen moeten. Daarbij richten we ons op het kerkgemeenschap-zijn in de Westelijke Mijnstreek.

Uit de werkgroepen wordt o.a gemeld dat de opzet van de Actie Kerkbalans 2019 nog op de klassieke wijze zal verlopen. Op termijn zou het digitale kanaal SKG Collect kunnen worden ingezet.

Op 25 oktober is de volgende gezamenlijke pastoraat vergadering gepland.

Begin november zal er een ‘classicaal’ overleg voor jongeren plaatsvinden voor de oude classis Limburg.

De actiepuntenlijst zal niet verdwijnen. Willen we elkaar serieus nemen dan moeten we dat ook met de (opvolging van de) actiepunten doen.

De Vergaderkalender 2019 wordt door de kerkenraad goedgekeurd.

De voorbereiding van het gemeenteberaad van 29 november loopt en er zijn voor de invulling van het thema ‘geloofsgesprek’ enkele ideeën. Andere thema’s die aan de orde kunnen komen zijn: elkaar beter leren kennen, hoe willen we gemeente zijn.

Irene rapporteert over haar ervaringen tot nu toe met de KPV-trainingen en geeft uitleg aan de hand van een ‘woordwolkje’ uit haar permanente-educatiesessies.

Verslag vergadering gezamenlijk moderamen 6 november 2018:

Voor de werkgroep vieringen is een nieuwe afspraak gemaakt.

Ten aanzien van de activiteit voor de Maaskant wordt gemeld dat er een koffiemiddag gepland is voor dinsdagmiddag 13 november in het Podiumkerkje. De wijk Grevenbicht heeft ook de GBU-wijk Urmond uitgenodigd.

Het onderwerp kerk tv/radio zal worden bekeken na een samengaan van beide gemeentes. De initiële investering is namelijk hoog, maar de onderhoudskosten zijn laag. Kerk radio/tv wordt met name belangrijk geacht voor oudere leden.

De scriba’s zullen op basis van het voorstel dat hierover eerder is gemaakt (SamenVerder) een voorstel maken voor de nieuwe plaatselijke regeling, dat is afgestemd op de nieuwe kerkorde.

De voorbereiding van het besluit tot samengaan vergt een document waarin beschreven wordt, waarom we tot een samengaan willen komen en wat we tevoren wel en niet willen oplossen/regelen. We willen dat het in de kerkenraad tot een open gedachtewisseling komt. Zaken die ons nog tegenhouden moeten in het stappenplan worden opgenomen. Het besluit zal geen datum voor het samengaan bevatten. Voor een datum waarop het samengaan van kracht wordt is een extra besluit nodig. Dat laatste besluit zal worden genomen als de kerkenraad van mening is, dat hetgeen we tevoren wilden oplossen/regelen is ‘afgevinkt’, m.a.w. als het stappenplan naar tevredenheid is uitgevoerd. De datum van samengaan zal t.z.t. in een notariële akte worden vermeld.

Voor de aanpassing van de opdracht aan de WerkGroep Kerkgebouwen zal een document worden opgesteld mede op basis van een door de kerkenraden te nemen besluit over het ‘kerken onder één dak’.

De verdeling van verantwoordelijkheden en taken tussen Diaconie en pastoraat verschilt bij de PGSG en de PGGBU. Er wordt een overzicht gemaakt van de verschillen en een voorstel hoe verder.

Er is een eerste bespreking geweest met het interkerkelijk kringenwerk Westelijke Mijnstreek. Het is de ambitie om programma’s en website in elkaar te schuiven.

De predikanten hebben maandelijks een werkoverleg, waarover zij regelmatig zullen terugkoppelen.

Een communicatiestrategie voor de website en kerkbladen/communicatie moet leidend zijn, de techniek zal volgen. Gevraagd wordt om ook een welkomstfolder mee te nemen in de te 

ontwikkelen strategie. Verwacht wordt dat dit complexe proces niet op korte termijn is afgerond.

De verslagen van de werkgroep Urmond zullen worden verzameld en besproken op het moderamen in december. Het moderamen gaat akkoord met de tekst van “Indrukken van de gezamenlijke heidag 2018”. Deze zal worden opgenomen in het Kerknieuws en Gaandeweg en worden gepubliceerd op de beide websites.

In de gezamenlijke pastoraatvergadering op 25 oktober 2018 is gekeken naar wat de beide groepen samen kunnen doen. De beelden, die de deelnemers hebben over pastoraat, zijn duidelijker geworden. Op een groot vel zijn activiteiten van ontmoeting geschreven en is gekeken waar verbindingen kunnen worden gelegd. Het doel is nadrukkelijk om ontmoeting te stimuleren en zo elkaar beter te leren kennen. Er zijn twee volgende gezamenlijke bijeenkomsten gepland.

Er is bewust gekozen voor een optreden van de Cantorij en Aurora samen in de dienst van bevestiging en afscheid van ambtsdragers op 17 februari 2019.

Het vergaderrooster 2019 is vastgesteld en aan iedereen is verzocht op die in zijn/haar agenda te zetten.

De actie voor groente in blik/pot voor de Éngele heeft weinig conserven opgebracht maar wel veel geld, dat naar de Éngele gebracht is. In december start in Sittard-Grevenbicht een actie voor kerststollen voor de Éngele.

De planning van de Diaconie voor volgend jaar is besproken (o.a. uitstapje voor ouderen en mogelijk een vakantieweek). Over de collectes zijn duidelijke afspraken gemaakt. De eerste rondgang is voor de Diaconie en de tweede altijd voor de eigen kerk.

Vanuit het Moderamen wordt gemeld dat de vacature gesteld is voor Parkstad. Sollicitaties moeten vóór 1 december 2018 binnen zijn.

Ten aanzien van het Kerkdienstenrooster 2019 wordt nog gesproken over de invulling van de ruilzondagen van de Limburgse predikanten (10 februari en 27 oktober). De uitkomst is daarvan is nog niet bekend.

De voorbereiding van het gemeenteberaad van 29 november loopt en er is gekozen voor een avond over het geloofsgesprek en niet over samengaan.

In de inleiding zal worden verwezen naar de heidag, waarin het over samengaan gesproken is. Daar de gemeenteavond na de kerkenraadsvergadering van 20 november plaatsvindt, kan de inleiding duidelijker aangeven, dat er een voorgenomen besluit tot samengaan genomen is.

Voor de aankondiging van de gemeenteavond tijdens de komende kerkdiensten zal de tekst, zoals die op de websites en in Kerknieuws is vermeld, worden gebruikt. Op zondag 2018-11-25 zal de mededeling zo worden aangepast dat het voorgenomen besluit over samengaan ook wordt vermeld.

De begroting van de Raad van Beheer van PGGBU wordt toegelicht aan de hand van een presentatie. De totale baten zijn lager begroot dan in 2018, voornamelijk veroorzaakt door het “levend geld”. Daar staan meer inkomsten uit consumpties tegenover. Er is verder een concept beleggingsstatuut gemaakt, dat in het moderamen van december besproken zal worden.

De afname van de VVB is erg sterk. Per jaar neemt het aantal deelnemers met ca. 28 af. De bijdrage per deelnemer (pastorale eenheid) blijft ongeveer constant. Ook de lasten worden lager, met name door de afgenomen salariskosten (geen koster meer).

De kosten voor onderhoud en schoonmaak gaan omhoog. Besloten wordt de begroting met een positief advies aan de kerkenraad voor te leggen.

De uitwerking van de enquête over de opstelling Johanneskerk laat zien dat beide opstellingen hun eigen voor- en nadelen hebben. Het wijzigen van de opstelling is een flinke klus en zou daarom beperkt moeten blijven. Het CvK zal kijken hoe voorgestelde technische verbeteringen met name voor de kringopstelling gerealiseerd kunnen worden.

De kwaliteit van het geluid (de verstaanbaarheid) in de Ontmoetingskerk zal worden verbeterd door dezelfde firma die in de Johanneskerk voor de geluidsinstallatie heeft gezorgd.

Vanuit de Werkgroep Kernen denkt men na over de kerk(-gemeenschap) in Beek.

Afgelopen zondag was het weer een mooie middag in het Gruizenkerkje. Er zijn meer ideeën dan dat er tijd is voor de uitwerking daarvan.

Er is een aanvraag binnengekomen voor de voltrekking van het kerkelijk huwelijk van Adri Meijer en Marianne Mellema op 25 januari 2019 in het Gruizenkerkje.

In de volgende Gaandeweg zult u de verslagen vinden van de kerkenraad van 20 november en het moderamen van december.

Namens de kerkenraad, Sietse van der Sluis

laatste update.: 28-11-2018