PGS

ZWO

Nieuwsberichten
KRINGENWERK GELEEN

Kring ‘Het jaar van de barmhartigheid’.

In de huidige Nederlandse samenleving, waar op het sociale en maatschappelijke terrein in de afgelopen jaren veel veranderd is, bestaat een grote behoefte aan hulp vanuit de kerken. Maar zien we deze kansen? En kunnen kerken/geloofsgemeenschappen de kansen die nu aangeboden worden ook uitvoeren? Niet voor niets heeft Paus Franciscus opgeroepen om een Jaar van de Barmhartigheid in te vullen. In de bijeenkomst gaan we samen kijken naar de achtergronden van de oproep van Paus Franciscus, maar ook hoe geloofsgemeenschappen deze oproep ingevuld hebben. De kring wordt verzorgd door Hub Vossen, stafmedewerker/Aalmoezenier van Sociale Werken.

Plaats: Ontmoetingskerk Geleen, donderdag 13 oktober, 20.00-21.30 uur; kosten € 2.50.

Aanmelden bij: Dick Haster, tel. 046 4523398, of kringenwerkwm@gmail.com.

Kring ‘tegen de slavernij van de kleingeestigheid’

De mens is een gevangene van zijn denkbeelden. Wat we denken noemen, is een aaneenrijging van voorstellingen, begrippen en denkbeelden. Dit geconditioneerde denken is ons vooral aangeleerd in onze vroege kinderjaren en ook op school. We leerden dingen benoemen en hanteren, relaties met objecten en subjecten leggen, ons te hechten en onthechten. De oplossing voor de slavernij van de kleingeestigheid is her-denken van denkprocessen en her-scholing zonder garanties op succes. Kom dus naar de les en laat u bijscholen en herscholen door een senior-docent (Bart Wauben) die reflecteert over zijn eigen kleingeestigheid en zijn openbaring ervan: het mooiste en diepste wat een mens kan ervaren is een mysterie! En blijf je dus steeds opnieuw verwonderen door het Licht dat ons aanstoot in de morgen.

Plaats: Ontmoetingskerk Geleen, woensdag 26 oktober, 19.30-21.30 uur; kosten: geen.

Aanmelden bij: Bart Wauben, tel. 06-24399615, of kringenwerkwm@gmail.com.

Filosofiekring Sittard, over vrijheid.

Op deze filosofiekring bespreken wij boeiende en toegankelijke filosofische teksten, die in de filosofiegeschiedenis een belangrijke rol spelen. Veel filosofen hebben over maatschappelijke kwesties geschreven en voor meer vrijheid gepleit. Omdat vrijheid een verworvenheid van onze parlementaire democratie is, omdat men niet altijd onder vrijheid hetzelfde verstaat en omdat onze vrijheden in het kader van de 'strijd tegen het terrorisme' (nodeloos?) worden beperkt, verdient dit thema onze aandacht, willen wij in vrijheid kunnen blijven leven. Bij de bezinning op wat vrijheid is, laten wij ons op deze filosofiekring uitdagen door ‘Over vrijheid’ (ISBN 9789053527825; € 19,90) van de Engelse filosoof John Stuart Mill (1806-1873). Deze vooruitstrevende denker geeft door hem gewenste vormen van vrijheid aan, maar daagt ook uit tot meedenken en discussie: met welke vormen van vrijheid zijn onze maatschappij en wijzelf gediend, welke beperkingen van vrijheid zijn ongewenst en hoe hangen vrijheid en verantwoordelijkheid samen? Deze kring vormt een cyclus van 7 avonden, en wordt ingeleid door dr. W.J. Lamfers.

Plaats: Johanneskerk, dinsdag 1 november, 20.00-22.00 uur; vrijwillige bijdrage.

Aanmelden bij: W.J. Lamfers, tel. 046-2046071, of kringenwerkwm@gmail.com.

Kring ‘Spelen met heilig vuur’.

Onder die titel schreef Ruard Ganzevoort een pamflet. Daarin beschrijft hij dat de meeste mensen in Nederland en ook kerkgangers zich onttrokken hebben aan het gezag van kerk en Christendom. Velen van hen spreken ook niet meer de bijbehorende taal met woorden als: zonde, schuld, genade, voorzienigheid, waarheid, wonder etc.  Mensen van nu ontlenen veeleer betekenis aan films, soaps en popmuziek, en hebben dan ook geen behoefte meer aan theologen met de waarheid in pacht, maar aan theologen die oude en nieuwe spirituele bronnen kunnen duiden en met heilig vuur durven spelen.  Willen theologen een functie behouden in de samenleving, dan zullen zij buiten de kaders van de christelijke kerk en de klassieke theologie moeten treden. Ze zullen binnen de veelkleurige samenleving hun plaats moeten zoeken door het gesprek aan te gaan over levenswijsheid in kunst en cultuur, politiek en economie, zorg en onderwijs, wetenschap en sport. In deze kring gaan we met elkaar in gesprek over deze nieuwe invulling van de theologie.

Plaats: Ontmoetingskerk Geleen, woensdag 9 november, 20.00-22.00 uur; vrijwillige bijdrage. De kring wordt ingeleid door ds. Pier Prins.

Aanmelden bij: Dineke Streefkerk-Colenbrander, tel. 046-4529850, of kringenwerkwm@gmail.com.

Op de website www.kringenwerk.nl kunt u het hele programma bekijken van het Interkerkelijk Kringenwerk Westelijke Mijnstreek.

laatste update.: 09-10-2016