PGS

ZWO

Structuur
STRUCTUUR BINNEN DE GEMEENTE
Binnen de Protestantse Gemeente Sittard Grevenbicht zetten velen, voornamelijk vrijwilligers, zich in om alles binnen de kerk "draaiende te houden". Hierbij valt te denken aan zaken die direct met de kerkdiensten verband houden, maar ook aan werkgroepen die zich bezighouden met de andere elementen van gemeente-zijn, zoals pastoraat en diaconaat.

Structuur PGSG

De Protestantse Gemeente Sittard Grevenbicht is georganiseerd in zes werkgroepen, die allerlei activiteiten organiseren.
De Kerkenraad (zie Kerkenraad en Kleine Kerkenraad) zorgt ervoor dat er heldere beleidskaders zijn.
De Kleine Kerkenraad staat de werkgroepen bij in de uitvoering van het beleid en de organisatie van de activiteiten.
Tussen de werkgroepen wordt intensief samengewerkt. Een aantal activiteiten wordt rechtstreeks door de Kleine Kerkenraad gecoördineerd.

De zes werkgroepen in de PGSG en hun opdrachten zijn:

Eredienst
De werkgroep Eredienst verzorgt de inrichting en de gang van zaken rond de eredienst en bijzondere diensten.
Onze gemeente kenmerkt zich door een groot aantal bijzondere diensten. Dit kunnen jeugddiensten zijn of themadiensten.
Naast de overdenking is een belangrijk onderdeel van de dienst de muziek, die niet alleen door organisten, maar ook door een muziekgroep, van wisselende samenstelling verzorgd wordt.
Regelmatig is ook de Cantorij betrokken bij bijzondere diensten.

Diaconie
De werkgroep Diaconie draagt zorg voor organisatie en uitvoering van diaconale ondersteuning van en door de Protestantse Gemeente Sittard Grevenbicht.
Dit omvat ook de werving, besteding en beheer van de financiële middelen van de diaconie.
De Diaconie neemt tevens de zorg op zich voor gemeenteleden met materiële nood.
De Diaconie heeft een groot extern netwerk met allerlei organisaties die actief zijn in hulpverlening.

Pastoraat
De werkgroep Pastoraat draagt zorg voor de organisatie, instandhouding en uitoefening van pastorale activiteiten in de gemeente en signaleert tevens materiële noden naar de Diaconie.
De predikanten hebben in de werkgroep Pastoraat hun eigen pastorale taken. Deze werkgroep zorgt ook voor een netwerk van vrijwilligers dat geestelijke en materiële nood in de gemeente signaleert.

Iedere wijk heeft een Wijkteam bestaande uit één der predikanten, een wijkouderling, een wijksecretaris en de vrijwilligers uit de wijk.

Jeugd
De werkgroep Jeugd creëert en exploiteert mogelijkheden om de jeugd van nul tot en met jongvolwassenen geloof te laten beleven op een niveau en in een vorm die bij die leeftijdsgroep past.
Op deze manier wordt een basis gelegd voor een eigen geloofsbeleving en duurzame binding met de PGSG, of de PKN, of met andere christelijke kerken.
Op deze manier vervult de werkgroep ook een rol voor het instandhouden van het draagvlak van de toekomstige kerk in Sittard en Nederland.

Verdieping, Bezinning en Communicatie
Deze werkgroep draagt zorg voor de organisatie en coördinatie van een aanbod van activiteiten naar gemeente, kerkenraad en ook naar buiten de PGSG.
Een deel van het activiteiten programma wordt vormgegeven in samenwerking met de Protestantse Gemeente Geleen-Beek-Urmond.
De werkgroep verzorgt ook de informatievoorziening en communicatie, zowel intern als gemeente-overschrijdend.
Hieronder valt bijvoorbeeld deze Wegwijzer, het jaarprogramma, het kerkblad Gaandeweg, het Kerkelijk Bureau en de Website van de PGSG.

College van Kerkrentmeesters
Aan deze werkgroep is de zorg over de materiële middelen van de PGSG toevertrouwd.
De taken omvatten onder andere het onderhoud en de exploitatie van het kerkelijke bezit, zoals gebouwen en ruimtes, en beheer en werving van geldelijke middelen (o.a. via Actie Kerkbalans en subsidies).

laatste update.: 26-05-2013