PGS

ZWO

Profiel
Pastoraat

Pastoraat is zorg en belangstelling voor elkaar. Belangstelling voor mensen in de gemeente, maar ook voor mensen daarbuiten.

In eerste instantie is dit omzien naar elkaar iets dat spontaan kan plaats vinden op alle plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten.

Daarnaast proberen we binnen de kerk het pastoraat vorm te geven d.m.v. de activiteiten van de predikanten, wijkouderlingen, wijkmedewerkers en alle andere vrijwilligers.

De Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht is opgedeeld in vijfwijken:

 • Noord,
 • Oost,
 • Zuid,
 • West en
 • Grevenbicht.

Het aantal adressen bedraagt per wijk ongeveer 150.

Iedere wijk is vervolgens weer opgedeeld in wijkdelen. In deze wijkdelen worden de kernactiviteiten van het wijkwerk uitgevoerd.

Deze zijn:

 • het verlenen van pastorale en diaconale zorg (het bezoeken van gemeenteleden),
 • het nieuw bezoeken van nieuw ingekomen leden,
 • het bezorgen van het kerkblad,
 • het actueel houden van de adressenbestanden,
 • communicatie over wat in de wijk gebeurt,
 • wijkspecifieke activiteiten zoals b.v. wijkavonden (zie ook Wijkavonden), koffiemiddag voor 60 plussers
 • bezorging en ophalen Actie Kerkbalans.

De wijkteams dragen zorg voor een goede uitvoering van deze activiteiten. Een wijkteam bestaat uit alle vrijwilligers in de wijk, zoals de bezoekers van nieuw ingekomenen, de bezorgers van het kerkblad en de contactpersonen voor de wijkdelen.

De contactpersonen zijn de ogen en de oren van de predikanten en ouderlingen in de wijk.

De wijkteams worden ondersteund door een wijkbestuur, dat bestaat uit de wijkouderling, een wijksecretaris en een predikant.

De predikanten vervullen hun eigen taken binnen het pastoraatwerk.

Het wijkbestuur draagt onder andere zorg voor: het organiseren en begeleiden van de kernactiviteiten, de bemensing van de wijken en het organiseren van bijeenkomsten.

De wijksecretaris verzorgt de wijkadministratie en coördineert het bezoek aan nieuw ingekomenen en de distributie van het kerkblad.

Wie wanneer bellen?

 • uw predikant of ouderling in geval van nood, ernstige ziekte, het doorgeven van een ziekenhuisopname,
 • uw wijkouderling, voor een ondersteunend persoonlijk gesprek met een van hem of haar,
 • uw wijksecretaris, bij administratieve wijzigingen, bijv. verhuizing of verandering van gezinssamenstelling.

Indien u een adres niet (meer) weet: uw wijkteam helpt u graag op weg naar de juiste gegevens.

laatste update.: 17-06-2013