PGS

ZWO

Profiel
College van Kerkrentmeesters
Het werkgebied van het College van Kerkrentmeesters omvat de materiële aspecten van het "gemeente zijn" van de Protestantse Gemeente te Sittard.

Een aantal belangrijke taken en bevoegdheden van het College zijn:

 de zorg voor het onderhoud en de exploitatie van de kerkelijke bezittingen, zoals kerkgebouwen en de ruimtes die daartoe behoren. Omdat de exploitatie van de kerkelijke gebouwen veel geld kost, wordt door het College energie gestoken in de verhuur van ruimtes;

  • geldwerving via de jaarlijkse Actie Kerkbalans; 
  • het opstellen van een jaarlijkse begroting en jaarrekening;
  • bewaken van de rechtspositie van de kerkelijke functionarissen, zoals predikanten en kosters;
  • bijhouden van de ledenadministratie.

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit de volgende functionarissen:

  • Voorzitter - algemene zaken en leiding
  •  Secretaris - correspondentie, verslaglegging Penningmeester - financiële zaken: salarissen, begroting e.d. Beheerder gebouwen - onderhoud en reparaties
  • Beheerder exploitatie - verhuur, contact kosters, kerkbalans

Daarnaast wordt het College ondersteund door een

  • administrateur,
  • een ledenadministrateur en
  • een administrateur die de vaste vrijwillige bijdragen verzorgt.

De leden van het College van Kerkrentmeesters worden benoemd voor een periode van 4 jaar.

Twee van hen zijn tevens lid van de kerkenraad.

De voorzitter en de secretaris van het College zijn altijd kerkenraadslid. Niet-kerkenraadsleden zijn 1x herbenoembaar.

Het College van Kerkrentmeesters kan, gedurende een bepaalde periode, uitgebreid worden met leden met speciale opdrachten.

laatste update.: 28-10-2011