PGS

ZWO

Naam
update.: 05-06-2019

Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht

RSIN nummer en Kamer van Koophandel
update.: 19-05-2020

RSIN 824135404 (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Identificatienummer)

Kamer van Koophandel nummer: 76389480

Contact gegevens
update.: 17-02-2017

Bezoek- en postadres Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht

Johanneskerk, Mgr. Vranckenstraat 9, 6134 AJ Sittard, 046-4583017

Emailadres: scriba@pgs-g.nl

Bestuurs samenstelling
update.: 14-04-2019

Kerkenraad

De Kerkenraad wordt door de gemeente gekozen en is samengesteld uit leden van de eigen gemeente. De leden van de Kerkenraad zijn de ambtsdragers en dat betekent een drukke baan naast veelal de andere dagelijkse werkzaamheden die men heeft. Het lid zijn van de Kerkenraad of van een commissie betekent ook dat je veel leert en erg veel "mee krijgt".

 

De Kerkenraad is als volgt samengesteld:

  • Preses en scriba (ouderlingen)
  • Predikanten (tevens namens de Werkgroep Eredienst)
  • Pastoraat (de ouderlingen uit de werkgroep Pastoraat)
  • Diaconie (de diakenen uit de werkgroep Diaconie)
  • College van Kerkrentmeesters (de ouderlingen uit de werkgroep CvK)
  • Jeugd en jongerenwerk (de ambtsdrager uit de Werkgroep Jeugd)
  • Verdieping en bezinning (de ouderling uit de werkgroep Verdieping, Bezinning & Communicatie)

 

De Werkgroepen Diaconie en College van Kerkrentmeesters hebben elk weer hun voorzitter, secretaris en penningmeester.

De Kerkenraad vergadert vier keer per jaar. Daarnaast is er jaarlijks een kerkenraadsweekend, als moment van inspiratie en kennismaking.

De Kerkenraad ontwikkelt en bespreekt het te voeren beleid en neemt daarover besluiten.

Veel van de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van het werk wordt gedaan door de werkgroepen.

 

Moderamen.

De regeling van de "dagelijkse" gang van zaken, het voorbereiden van beleid, (het begeleiden van) de uitvoering, roosters, etc. is aan het Moderamen gedelegeerd. Het Moderamen bestaat uit de preses, de scriba, de predikanten en de voorzitters van de Werkgroepen.

Het Moderamen vergadert gewoonlijk op de 2e dinsdag van elke maand. De vergaderingen vinden steeds plaats vanaf 20.00 uur in de Johanneskerk.

Hoofdlijnen van het eigen beleidsplan
update.: 11-04-2019
Het beloningsbeleid
update.: 17-02-2017

Het beloningsbeleid voor predikanten en kerkelijk werkers is opgenomen op de website van de Protestantse Kerk in Nederland.

Verwezen wordt voor nadere informatie naar de volgende site: arbeidsvoorwaarden

De doelstelling van onze gemeente
update.: 17-02-2017

De Protestantse Gemeente te Sittard wil zich laten leiden door het toekomstvisioen van de Eeuwige, waarin er ruimte is voor alle mensen, en waarin de communicatie tussen God en mensen, en mensen onderling, open en waarachtig is. Wij weten ons geroepen om uitdrukking te geven aan Gods betrokkenheid op mens en schepping: door invulling te geven aan de opdracht ons in te zetten voor onze naaste, dichtbij en ver weg, en om vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping te bevorderen. Er worden niet zozeer vaststaande waarheden verkondigd, maar wij ondernemen een gezamenlijke zoektocht om hier en nu vanuit het geloof te leven. Wij willen als gemeenschap, samen met elkaar, al vierend, lerend en dienend, de Eeuwige op het spoor komen en Zijn betrouwbare aanwezigheid zichtbaar maken in woord en in daad. We zijn onderweg als een levende gemeenschap die put uit de gemeenschappelijke bronnen van schrift en traditie, de eigen geschiedenis en de samenleving. Ook willen we als gemeenschap een plek zijn waar mensen van verschillende achtergrond op adem komen (geestelijk en materieel) en waar inspiratie is en gevonden wordt: een Kerk met een aanbod, gastvrij voor mensen van vandaag, jong en oud. Daarbij behoort ook ruimte en aandacht voor de individuele bronnen van de eigen biografie, het persoonlijk geloof en de eigen godsbeelden.

Vanuit ons geloof in de toekomst willen we onze krachten ook inzetten voor de vitaliteit van onze geloofsgemeenschap en ons extra richten op de binding van jonge mensen aan kerk en geloof.

Wij zien onze roeping ook in de wereld. Vanuit onze vitaliteit willen we missionair zijn voor naasten dichtbij en ver weg, en zichtbaar zijn in de maatschappij, in de burgerlijke gemeente bij lokale kwesties. In onze uitstraling naar buiten wil de Protestantse Gemeente te Sittard een geloofsgemeenschap zijn ?die er toe doet?. Wij willen deze wereldse roeping zoveel mogelijk delen met andere geloofsgemeenschappen.

Jaarverslag
update.: 17-02-2017

De Kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financi?le slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Kerkenraad.


Veel activiteiten worden via de website en nieuwsbrief vooraf aangekondigd alsook teruggekoppeld. Naast dit elektronische communicatie kanaal, wordt er ook gecommuniceerd via het kerkblad en middels afkondigingen tijdens de kerkdiensten.


Met betrekking tot de financi?le verslaglegging wordt de jaarrekening op twee zondagen per jaar na goedkeuring door de Kerkenraad, ter inzage aangeboden aan de gemeente, waarbij de penningmeester indien gewenst een toelichting verstrekt.

Financiƫle verantwoording
update.: 30-04-2020

 

Overzicht van de begroting
update.: 21-01-2020

Via deze link treft u de actuele begroting 2020 aan met daarbij een toelichting op deze begroting: begroting 2020