PGS

ZWO

Naam
update.: 17-02-2017
DIACONIE van de Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht
Fiscaal nummer
update.: 17-02-2017
Fiscaal nummer: 813612809 ; RSIN 824135945 (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Identificatienummer)
Contact gegevens
update.: 17-02-2017

Bezoek- en postadres diaconie van de Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht

Johanneskerk, Mgr. Vranckenstraat 9, 6134 AJ Sittard, 046-4583017

Emailadres: diaconie@pgs-g.nl

Bestuurs samenstelling
update.: 24-05-2019

Diaconie

Momenteel is de verdeling als volgt:

 • voorzitter
 • penningmeester
 • vacature voor secretaris
 • Een vrijwilliger is namens de Diaconie bestuurslid bij het opvanghuis Bie Zefke.
 • Een vrijwilliger is namens de Diaconie afgevaardigde bij het overleg Sociaal Beraad van de gemeente Sittard-Geleen.
 • 2 vrijwilligers onderhouden namens de Diaconie de contacten met De Engele van Zitterd-Gelaen.
Hoofdlijnen van het beleidsplan
update.: 17-02-2017

Beleidsplan voor de samenwerkende diaconie?n van Sittard-Grevenbicht en Geleen-Beek-Urmond 2015-2017

Visie
Wij willen Jezus volgen door dienend in de samenleving te staan, op te komen voor de zwakkeren in de samenleving.
Het vormgeven en uitbouwen van de diaconale opdracht van de kerk is altijd een belangrijk uitgangspunt van de gemeenschap geweest. De diaconie vervult daarin een voortrekkersrol en ziet voor zichzelf een duidelijke taak weggelegd in het bewustmaken en ?houden van de gemeenschap. Daartoe signaleert zij diaconale nood, brengt dit in kaart en biedt binnen haar mogelijkheden de helpende hand op plaatselijk, regionaal en wereldwijd niveau. De oecumenische contacten blijken van grote waarde om met elkaar gezicht te tonen naar de burgerlijke gemeenten en gezamenlijke diaconale projecten op te pakken.

Wie zijn wij?

Sittard-Grevenbicht: zie bijlage 1

Geleen-Beek-Urmond: zie bijlage 2

 

Wat doen we al samen?

 • Acties voor de Engele van Zitterd-Gelaen
 • Diaconale collectes in gezamenlijke diensten gaan naar hetzelfde doel
 • Deelname aan HiP
 • Vertegenwoordiging naar het Diaconaal Beraad
 • Overleg met de burgerlijke gemeente Sittard-Geleen
 • Twee jaarlijkse bustocht in het voorjaar
 • De twee ZWO-groepen uit onze gemeenten doen een gezamenlijk project en hebben een gezamenlijk beleidsplan gemaakt (zie bijlage 3)

Waar willen we naartoe?

 • Onze wens is in de komende periode toe te groeien naar een gezamenlijke voorzitter, penningmeester en secretaris. Dit is pas mogelijk na een offici?le fusie. We hoeven in de toekomst niet alles samen te doen. We kunnen de uitvoerende taken verdelen over de verschillende wijken en kerken.
 • In de toekomst willen we alle diaconale collecten op elkaar afstemmen en tot een gezamenlijke vorm van het Rechtfonds komen.
Het beloningsbeleid
update.: 17-02-2017

De Diaconie kent geen beloningsbeleid.
Gemaakte kosten worden tegen overlegging van betaalbewijs vergoed

Verwezen wordt voor nadere informatie naar de volgende site: arbeidsvoorwaarden

De doelstelling van de diaconie
update.: 18-02-2017
 • de erediensten het Heilig Avondmaal
 • collectes inzamelen en verwerken
 • ambtelijke participatie in de wijkteams
 • afvaardiging naar de Kleine Kerkenraadsvergaderingen
 • zitting van alle leden in de Grote Kerkenraadsvergaderingen
 • beschikbaarheid (ambtshalve) voor hulpvragen binnen onze geloofsgemeenschap
 • zitting in het Diaconaal Beraad Westelijke Mijnstreek
 • zitting in het Sociaal Overleg van de Burgerlijke gemeente
 • HiP - Hulp in de Praktijk
 • Vluchtelingenhulp
 • Voedselbankacties
 • informatieverstrekking over en/of regelen van diaconale vakantiemogelijkheden
 • inloophuis Bie Zefke ? Bestuursfunctie
Jaarverslag
update.: 18-02-2017

JAARVERSLAG DIACONIE 2014 Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht:zie jaarverslag

Financiƫle verantwoording
update.: 05-08-2019
Overzicht van de begroting
update.: 20-08-2019